tailieunhanh - Luyện thi ĐH môn Hóa học 2015: Cơ bản-Bài toán Oxi hóa Amin-Aminoaxit

Tài liệu "Luyện thi ĐH môn Hóa học 2015: Cơ bản-Bài toán Oxi hóa Amin-Aminoaxit" tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức và nâng cao khả năng giải bài tập trắc nghiệm về Amin-Aminoaxit nói riêng và Hóa học nói chung. | Khoá học LTĐH 2015 môn HOÁ HỌC - Thây LÊ PHẠM THÀNH https M044. BÀI TOÁN OXI HOÁ AMIN - AMINOAXIT Thi ngày 13 11 Bài tập tự luyện - cơ BẢN Thời gian 75 phút Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng A. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu OH 2 tạo dung dịch màu xanh lam. B. Etylamin phản ứng với axit nitro ở nhiệt độ thường sinh ra bọt khí. c. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường. D. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng thu được muối diazoni. Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol metylamin CH3NH2 thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 ở đktc . Giá trị của V là 24 B. 1 12. 48. D. 3 36. Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin CH3NH2 sinh ra 2 24 lít khí N2 ở đktc . Giá trị của m là A. 3 1 gam. B. 6 2 gam. C. 4 65 gam. D. 1 55 gam. Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X thu được 16 8 lít co2 2 8 lít N2 đktc và 20 25 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C4H9N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. C3H9N. Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 5 9 gam một amin no mạch hở đơn chức X thu được 6 72 lít co2. Công thức phân tử của X là A. c2h5n. B. c2h7n. C. c3h9n. d. c3h7n. Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 6 2 gam một amin no mạch hở đơn chức X cần 10 08 lít 02 đktc . Công thức phân tủ của X là . . . D. C5H13N. Câu 7. Khi đốt cháy 4 5 gam một amin đơn chức giải phóng 1 12 lít N2 đktc . Công thức phân tử của amin đó là A. ch5n. B. c2h7n. C. c3h9n. d. c3h7n. Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin mạch hở đơn chức sau phản ứng thu được 5 376 lít co2 1 344 lít N2 và 7 56 gam H2O các thể tích đo ở đktc . CTPT của amin là A. c3h7n b. c2h5n c. ch5n d. c2h7n. Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 1 đồng đẳng X của anilin thì tỉ lệ nCQ2 nH 0 1 4545. CTPT của X là A. C7H7NH2 B. C8H9NH2. c. C9H11NH2 D. C1oH13NH2 Trên bước đường thành công không có dâu chân của những kẻ lười biêng Khoá học LTĐH 2015 môn HOÁ HỌC - Thây LÊ PHẠM THÀNH https Câu 10. Đốt cháy amin X với không khí N2 và 02 với tỉ lệ mol

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.