tailieunhanh - Liêu trai - tập 4

hu Nhĩ Đán người Lăng Dương (tỉnh An Huy) tự Tiểu Minh, tính hào phóng nhưng tối dạ nên tuy chăm học vẫn không thành danh. Một hôm văn xã hội họp uống rượu, có người đùa nói "Ông có tiếng là hào, nếu đang đêm dám tới đền Diêm Vuơng cõng vị Phán quan ở hành lang bên trái về đây thì mọi người xin mời một bữa rượu”. | 1 EZr 4 _ C3 Q M VuiLen- mm LỜI GIỚI THIỆU I ỂU trai chi dl là tác phấm kết tinh một dờl viết sách cùa Bó Tùng Linh tửng dược dẳnh giá là kiệt tác của nén văn học Trang Hoa thời Minh - Thanh. Bộ tranh truyện Liêu trai dược xây dưng dựa trên nguyên tác Liêu trai chl di chic chán sẽ mang đến cho bạn đọc những phong v mới mè so vỡi tác phấm văn học. Cốt truyện Uiu trai luân nhuốm màu kỳ bí hoang đường. Các nhân vật của truyện thường đl dửng nói cuỡi trong thế giới mộng m . nữa thực nửa hu. khl lã ngufli. khi là hổ ly. ma quỷ thán nhưng hết thày .những c8u chuyện Liêu trai đéu thỉm đSm tinh nhân chì gửi vào ĩìu ìraCTâm sựữ uít ức của một nguãl cổ tài nhưng lận đận một đờl vl nạn mua quan bán tuớc tác glà còn glẳn tlíp lên án những hành VI xấu xa cũa người đờl rân dạy nguừi ta sống từ tí môi tránh dược hợa_ VỜI bũt pháp phống túng vỉ linh dlộu Liêu trai chldị cũa Bó Tủng Linh luữn mang vè đe p mới mỗi lán doc lại. Giới thiệu Ulu trai của NXB Mỹ Thuỉt Hà Bác Trung Quốc với bạn dgc tuổi mởl tôn à việt Nam NXB Klm Đổng hy vọng mang đỗn một phương thức tiếp cặn mới sinh động hon. híp dẫn hon đối với tác phắm vân hoc kinh diến này. NXB KIM ĐỔNG ì jịVl_llLEN - .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.