tailieunhanh - Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2011 - Mã đề

Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi. C. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hoá khả năng sống sót và khả năng sinh sản của cá | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 08 trang ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn SINH HỌC Khối B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi 469 Họ tên thí sinh . Số báo danh . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng P với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là A. 1 2 1 2 4 2 1 1 1. B. 1 2 1 1 2 1 1 2 1. C. 3 3 1 1 3 3 1 1 1. D. 4 2 2 2 2 1 1 1 1. Câu 2 Theo quan niệm hiện đại khi nói về chọn lọc tự nhiên phát biểu nào sau đây không đúng A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể. B. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi. C. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hoá khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. D. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định. Câu 3 Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hoá như sau 1 Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. 2 Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá. 3 Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi. 4 Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 5 Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm. Các thông tin nói về vai trò của đột biến gen là A. 2 và 5 . B. 1 và 3 . C. 1 và 4 . D. 3 và 4 . Câu 4 Ở một loài thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.