tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN 2013 ĐỀ SỐ 1

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 07 điểm ) Câu I ( 2,0điểm) Cho hàm số y f x x 4 2 m 2 x 2 m2 5m 5 1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) hàm số với m = 1 2/ Tìm các giá trị của m để ®å thÞ hµm sè có các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành 1 tam giác vuông cân. Câu II() 1/ Giải hệ phương trình: 2/ bÊt ph-¬ng tr×nh | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 11 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 07 điểm Câu I 2 0điểm Cho hàm số y f X X4 2 m-2 X2 m2 - 5m 5 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C hàm số với m 1 2 Tìm các giá trị của m để â thh hpm sè có các điểm cực đại cực tiểu tạo thành 1 tam giác vuông cân. _ . x y Jx y2 12 Câu II 1 Giải hệ phương trình 2 Gi i bÊt ph--ng trxnh ựĩõg -ìõgTx V5 log4 x2 - 3 Txm xe Ựt tho m-n ph--ng trxnh cot x Câu III điểm cos2 x 1 sm2 x- -sin2x. 1 tan x 2 Câu IV điểm Tính tích phân I J cos 0 Câu V điểm Cho hxnh chãp cã AB AC a BC SA aV3 --- ---- SAB-SAC- 30 . Gọi M là trung điểm SA chứng minh SA MBC . Tính VSMBC PHẦN RIÊNG CHO Từng chương trình 03 điểm A Phần đề bài theo chương trình chuẩn Câu 4 1 Trong ph ng to 1 é Oxy choA ABC có đỉnh A 1 2 đường trung tuyến BM 2x y 1 0 và phân giác trong CD x y-1 0. Viết phương trình đường thẳng BC. 2 Cho P x 1 x x2 x3 5 a0 a1x a2x2 a3x3 . a15x15 a Tính S a0 a1 a2 a3 . a15 b Tìm hệ số a10. Câu 1 0điểm Trong không gian Oxyz cho hai điểm A -1 3 -2 B -3 7 -18 và mặt phẳng P 2x - y z 1 0 . Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mp P . B Phần đề bài theo chương trình nâng cao Câu 2 điểm 1 Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết A 1 0 B 0 2 và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng y x. Tìm t ọa độ đỉnh C và D. 2 Cho P x 1 x x2 x3 5 a0 a1x a2x2 a3x3 . a15x15 a Tính S a0 a1 a2 a3 . a15 b Tìm hệ số a10. Trang 1 . ____ . . . . x 2-2x 2 . . . . Câu điểm Cho hàm số y --- ---- C vp di y -x m d2 y x 3. x-1 Tìm t ất cả các giá trị của m để C cắt d1 tại 2 điểm phân biệt A B đối xứng nhau qua d2. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 11 Câu ý PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH H-íng dẫn giải chi tiết Câu I 1 Cho hàm số ft x4 2 m 2x2 m2-5m 5 C Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m 1 1 TXĐ D R 2 Sù biÕn thian của hàm số Giíi hxn tại v cực lim f x 00 lim f x oo x x Bảng biến thiên f x y 4x3 - 4x 4x x2 x y Q XX x - 0 x - -l x 1 -TO .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.