tailieunhanh - Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 1 - TS. Nguyễn Đăng Đức

Mời các bạn tham khảo Giáo trình Hóa học phân tích: Phần 1 do TS. Nguyễn Đăng Đức biên soạn để nắm bắt những kiến thức về cơ sở lý thuyết hóa phân tích như dung dịch chất điện ly - cân bằng hóa học; phản ứng Axit - Bazo; phản ứng tạo phức; phản ứng kết tủa; phản ứng Oxy hóa khử. Tài liệu hữu ích với những bạn thuộc chuyên ngành Hóa học và những ngành có liên quan. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN VÀ XÃ HỘI GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH DÙNG CHO CÁC HỆ KHÔNG CHUYÊN HÓA TS. Nguyễn Đăng Đức Thái Nguyên tháng 5 năm 2008 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1. AAS Phép phân tích phổ hấp thụ nguyên tử 2. CBHH Cân bằng hóa học 3. ĐLTDKL Định luật tác dụng khối lượng 4. HCL Đèn canh rỗng Holow Cathod Lamp 5. HSKB Hằng số không bền 6. TTCB Trạng thái cân bằng 2 MỞ ĐẦU Hóa học Phân tích là một môn khoa học độc lập nó là chuyên ngành riêng của Hóa học. Trong hóa học gồm có 4 chuyên ngành hóa Vô cơ hóa Hữu cơ hóa phân tích Hóa lý thì hóa Phân tích đóng vai trò quan trọng vì nó là một môn hóa học thực nghiệm được xây dựng trên nền tảng của hóa học Vô cơ hóa Hữu cơ và Hóa lý nó gồm có phân tích định tính và phân tích định lượng. Phân tích định tính làm nhiệm vụ phát hiện thành phần định tính sự có mặt của các chất hay hỗn hợp các chất còn phân tích định lượng làm nhiệm vụ xác định hàm lượng cụ thể của chất có trong mẫu phân tích thường tính thành phần trăm . Để giải quyết nhiệm vụ của phân tích định tính người ta thường dùng hai phương pháp phân tích hóa học như phương pháp H2S phương pháp Axit - bazơ hoặc các phương pháp phân tích hóa lý phân tích pho phát xạ nguyên tử phân tích huỳnh quang phương pháp quang kế ngọn lửa. Để giải quyết nhiệm vụ của phân tích định lượng người ta cũng dùng các phương pháp phân tích hóa học phân tích khối lượng phân tích thể tích hoặc các phương pháp phân tích hóa lý đo màu phân tích pho hấp thụ nguyên tử các phương pháp phân tích điện hóa các phương pháp phân tích sắc ký. Hóa học phân tích rất quan trọng không những trong các ngành Hóa học nói riêng mà còn trong các ngành Sinh học nói chung Y học Nông nghiệp Lâm nghiệp Dược học. Chính vì vậy Ăngghen đã từng nói Không có phân tích thì không thể tổng hợp . Vì quan trọng như vậy nên mỗi sinh viên muốn học tốt môn học này phải học tốt các môn Hóa Đại cương hóa Vô cơ hóa Hữu cơ và Hóa lý vì các môn này cơ sở cho môn hóa học Phân tích. Để phân tích một đối tượng nào đó

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.