tailieunhanh - Liêu trai - tập 3

Tham khảo sách 'liêu trai - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện ma - kinh dị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | X-Boy @ 2u . bi .l XZi 11 l_ e fM - cz rszi VuiLtN COM ỉĩ -á y B LỜI GIỚI THIỆU Litu trai chi di là tác phím kết tinh một đời viết sách cùa Bó Túng Linh từng dược đánh giá là kiệt tác của nỂn vSn học Trung Hoa thời Minh - Thanh. Bộ tranh truyện Uiu tra được xẵy dựng dựa trẽn nguyên tác Uiu trai ch dị châc chán sẽ mang dấn cho bạn dọc những phong vị mỡi mè so vđi tác phẩm vân học. Cốt truyện LIỂU trai luôn nhuốm màu kỷ bí hoang đường. Các nhân vật của truyện thường dl dứng nỗi cưỡi trong the giói mộng mị nữa thưc nữa hư khi là người khi lá hổ ly ma quỷ. thán tiên. nhưng hết thày những câu chuyện Liêu trai déu thấm dám tinh nhânỊýăn. Khủng chi gửi vàọ- LMuffra T ffiyK uất ức cùa một người cõ tài nhưng lặn dân môt dởi vi nạn mua quan bán tước tác giã còn gián tiếp lén án những hành vi xấu xa của nguủl dời răn dạy nguỉll ta sống từ tế mới tránh dược họa. Vởi bút pháp phóng túng và linh diệu Uíu trai chl dl cùa Bỗ Túng Linh luôn mang vè dẹp mởl mỗl lẩn dọc lại. GIỚI thiệu LIỀU trai cùa NXB Mỹ Thuât Hả Bác Trung Quốc vôi ban doc tuổi mỡi lởn ồ Việt Nam NXB Kim Dóng hy vọng mang dến một phưong thừc tiếp cặn mới sinh dồng hon. hấp dẫn hon đối VÒI tác phám vSn học kinh diển này. NXB KIM ĐỔNG j Vu I .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.