tailieunhanh - Luyện thi ĐH môn Toán: Nguyên hàm lượng giác (Phần 3) - Thầy Đặng Việt Hùng

Tài liệu "Luyện thi ĐH môn Toán: Nguyên hàm lượng giác (Phần 3) - Thầy Đặng Việt Hùng" tóm lược nội dung cần thiết và cung cấp các bài tập ví dụ hữu ích, giúp các bạn củng cố và nắm kiến thức về nguyên hàm lượng giác thật hiệu quả. | Khóa học LTĐH môn Toán - Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook LyHung95 07. NGUYÊN HÀM LƯỢNG GIÁC - P3 Thầy Đặng Việt Hùng ĐVH Dạng 2. Nguyên hàm lượng giác của các hàm chỉ có sin cosin tiếp theo Ví dụ 1 ĐVH . Tính các nguyên hàm sau sin 2x sin x a I1 1 dx J a 1 - sin x b I2 J sin 4 x sin2x Vcos2 x 3dx Ví dụ 2 ĐVH . Tính các nguyên hàm sau tan xdx dx a I1 J V4 cos x b I2 r rr tan xsl3 cos x 3sin x 4cos x c I3 1 . 2 2 dx 3sin x 4cos x sin x d I4 1 2 dx 1 cos x Ví dụ 3 ĐVH . Tính các nguyên hàm sau a I1 J tan x e2sin x cos xdx b I2 J gSin x cos x .cos xdx c I3 J x 2 cos x 2 dx sin3 x d I4 1 2 dx 1 cos x Ví dụ 4 ĐVH . Tính các nguyên hàm sau a I1 J cos 4x sin6 x cos6 x dx sin3 x b I2 J L dx J 3 sin x cos xdx c I3 1 V5 cos2x sin 2x sin x d I4 1 r r dx J a 1 2cosx Ví dụ 5 ĐVH . Tính các nguyên hàm sau cos3x a I1 1 dx sin x sin x b I2 1 2 dx 1 cos x 4sin3 xdx c I3 L 1 cos 4x 3sin2x sin x d I4 J 7 1 dx yj6cos x - 5 Ví dụ 6 ĐVH . Tính các nguyên hàm sau x V a I1 J 1 1 tan x. tan 2 1 sin xdx b I2 J cos3 x -1 cos2 xdx cos x sin x c I3 J 2 sin x sin3x - sin3 x d I4 J .X dx 1 cos3x Tham gia các gói học trực tuyến Pro S - Pro Adv môn Toán tại để hướng đến kì thi THPT Quốc gia

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.