tailieunhanh - ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: B

axit ađipic. Câu 3: Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là A. 5, −5 mol/(). B. 1, −3 mol/(). C. 5, −4 mol/(). D. 2,−4 mol/(). Câu 4: Cho các phản ứng hóa học sau: (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Các phản ứng đều có. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 06 trang ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn HOÁ HỌC Khối B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi 958 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết khối lượng nguyên tử theo đvC của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108 I 127 Ba 137 Au 197. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Cho các hợp chất hữu cơ 1 ankan 2 ancol no đơn chức mạch hở 3 xicloankan 4 ete no đơn chức mạch hở 5 anken 6 ancol không no có một liên kết đôi C C mạch hở 7 ankin 8 anđehit no đơn chức mạch hở 9 axit no đơn chức mạch hở 10 axit không no có một liên kết đôi C C đơn chức. Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là A. 1 3 5 6 8 . B. 3 4 6 7 10 . C. 3 5 6 8 9 . D. 2 3 5 7 9 . Câu 2 Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X chứa C H O phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là A. etylen glicol. B. ancol o-hiđroxibenzylic. C. axit 3-hiđroxipropanoic. D. axit ađipic. Câu 3 Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2 sau 60 giây thu được 33 6 ml khí O2 ở đktc . Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo H2O2 trong 60 giây trên là A. 5 mol . B. 1 mol . C. 5 mol . D. 2 mol . Câu 4 Cho các phản ứng hóa học sau 1 NH4 2SO 4 BaCl2 2 CuSO4 Ba NO3 2 3 Na2SO4 BaCl2 4 4 H2SO4 BaSo3 5 NH4 2SO4 Ba OH 2 6 Fe2 Sỏ4 3 Ba NO3 2 Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là A. 1 3 5 6 . B. 1 2 3 7 6 . C. 2 3 4 6 . D. 3 4 5 6 . Câu 5 Cho 0 02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0 1M thu được 3 67 gam muối khan. Mặt khác 0 02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4 . Công thức của X là A. HNC3H6COOH. B. H2NC2H3 COOH 2. C. H2N 2C3H5COOH. D. H2NC3Hs COOH 2. Câu 6 Phát biểu nào sau đây là đúng A. Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử. B. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử. C. Kim .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.