tailieunhanh - ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC, khối B

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A. 13,32 gam. B. 6,52 gam. C. 8,88 gam. D. 13,92 gam. 22+ 2+ Câu 3: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca , Mg , HCO3 , Cl , SO4 . Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là A. NaHCO3. B. Na2CO3. C. HCl. D. H2SO4. Câu 4: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi HOÁ HỌC khối B ĐÊCHNHT C Thời gỉaniàm bàỉ 9ophút. Đề thi có 05 trang Mã đề thi 371 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết khối lượng nguyên tử theo đvC của các nguyên tố H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Fe 56 Cu 64 Zn 65 As 75 Br 80 Rb 85 5 Ag 108 Ba 137. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 44 câu từ câu 1 đến câu 44 Câu 1 Cho dãy các chất KAl SO4 C2H5OH C12H22O11 saccarozo CH3COOH Ca OH 2 CH3COONH4. Số chất điện li là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 2 Cho 2 16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0 896 lít khí NO ở đktc và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hoi dung dịch X là A. 13 32 gam. B. 6 52 gam. C. 8 88 gam. D. 13 92 gam. Câu 3 Một mẫu nước cứng chứa các ion Ca2 Mg2 HCO3- Cl- SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là A. NaHCO3. B. Na2CO3. C. HCl. D. H2SO4. Câu 4 Cho 9 12 gam hỗn hợp gồm FeO Fe2O3 Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y cô cạn Y thu được 7 62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là A. 8 75. B. 7 80. C. 9 75. D. 6 50. Câu 5 Cho dãy các chất C2H2 HCHO HCOOH CH3CHO CH3 2CO C12H22O11 mantozo . Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gưong là A. 3. B. 5. C. 6. D. 4. Câu 6 Hợp chất hữu co no đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0 1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8 thu được chất hữu co Y và 17 8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3COO- CH2 2-COOC2H5. b. CH3OOC- CH2 2-COOC2H5. C. CH3OOC-CH2-COO-C3H7. D. ch3coo- ch2 2-oocc2H5. Câu 7 Oxi hoá 1 2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X gồm HCHO H2O và CH3OH dư . Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O hoặc AgNO3 trong dung dịch NH3 được 12 96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. 76 6 . B. 80 0 . C. 70 4 . D. 65 5 . Câu 8 Cho các chất rượu ancol etylic .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.