tailieunhanh - Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Chương V

Để ôn tập tốt môn Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra cũng như kỳ thi học kỳ “Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Chương V”. Tài liệu bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về chương Đạo hàm sẽ giúp các bạn làm nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm phần này một cách chính xác. | CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 11 -CHƯỜNG V Chương V Đạo hàm Câu 93 TĐ1119NCB Số gia của hàm số f x x ứng với x0 2 và A 1 là A. 19 B. -7 C. 7 D. 0 PA A Câu 94 TĐ1119NCB Số gia của hàm số f x x2 - 1 theo X và A là A. 2x A B. A x A C. A 2x A D. 2xA PA C Câu 95 TĐ1119NCB Số gia của hàm số f x ứng với số gia A của đối số tại x0 - 1 là A. - A 2 A B. 2 A 2 - A C. 2 A 2 - a D. 2 A 2 - A 1 PA B Câu 96 TĐ1119NCH Tỉ số A của hàm số f x 2x - 5 theo x và A là A A. 2 B. 2A C. IA D. 2 A PA A Câu 97 TĐ1119NCH Đạo hàm của hàm số f x 3x - 1 tại x0 1 là A. 0 B. 2 C. 1 D. 3 PA D Câu 98 TĐ1119NCH Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số f x - x tại điểm M -2 8 là A. 12 B. -12 C. 192 D. -192 PA B Câu 99 TĐ1119NCH Một chất điểm chuyển động có phương trình s t2 t tính bằng giây s tính bằng mét . Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t0 3 giây bằng A. 2 m s B. 5 m s C. 6 m s D. 3 m s PA C Câu 100 TĐ1119NCH Đạo hàm của hàm số f x 5x - x2 - 1 trên khoảng - x 0 X là A. 15x2 - 2x B. 15x2 - 2x - 1 C. 15x2 2x D. PA A Câu 101 TĐ1119NCH Phương trình tiếp tuyến của Parabol y - 3x2 x - 2 tại điểm M 1 1 là A. y 5x 6 B. y - 5x 6 C. y - 5x - 6 D. y 5x - 6 PA B Câu 102 TĐ1119NCH Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình Q 5t 3 thì cường độ dòng điện tức thời tại điểm t0 3 bằng A. 15 A B. 8 A C. 3 A D. 5 A PA D Câu 103 TĐ1119NCH Chọn mệnh đề đúng trong eáe mệnh đề sau A. Hàm số y cotx eó đạo hàm tại mọi điếm mà nó xáe định B. Hàm số y vx eó đạo hàm tại mọi điếm mà nó xáe định C. Hàm số y x eó đạo hàm tại mọi điếm mà nó xáe định D. Hàm số y x vx eó đạo hàm tại mọi điếm mà nó xáe định PA A Câu 104 TĐ1119NCH Đạo hàm của hàm số y 5 bằng A. 5 B. -5 C. 0 D. Không eó đạo hàm PA C Câu 105 TĐ1119NCV Một vật roi tự do eó phưong trình chuyến động s -gt2 g 9 8 m s2 và t tính bằng s. Vận tốe tại thời điếm t 5 bằng A. 49cm s B. 25cm s C. 20Em s D. 18cm s PA A Câu 106 TĐ1119NCV Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y tại điếm eó hoành độ x - 1 eó phuong trình là A. y - x 3 B. y - x - 3 C. y x - 3 D. y x 3 PA B Câu 107

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.