tailieunhanh - Thuyết trình Một số khía cạnh pháp lý và thể chế của quỹ tiền tệ quốc tế

Thuyết trình Một số khía cạnh pháp lý và thể chế của quỹ tiền tệ quốc tế nhằm giúp bạn nắm bắt kiến thức chung về IMF, mục đích, hoạt động chính, nguồn tài chính của IMF,. Cùng tham khảo bài thuyết trình này nhé. | MỘT SÔ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ VÀ THÉ CHÉ CỦA QUỸ TIEN TẸ QUÓC TE IMF GIỜI THIỆU CHUNG Thành lập 1945 với mục đích chính là i tạo lập một hệ thống thanh toán đa phương ii ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng tài chính-kinh tế do chính sách bảo hộ của các nước iii cung cấp các khoản vay ổn định cán cân thanh toán. 29 thành viên sáng lập hiện nay có 187 thành viên. Tổng nhân viên khoản 2300 trong đó 2 3 là các nhà kinh tế học. Mục đích của IMF Điều 1. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ quốc tế 2. Tạo điều kiện cho thương mại quốc tế phát triển cân bằng và mở rộng thúc đẩy tạo việc làm và thu nhập thực phát triển các nguồn lực hiệu quả ở các nước 3. Thúc đẩy ổn định tỷ giá tránh tình trạng canh tranh phá giá 4. Hỗ trợ thiết lập hệ thống thanh toán đa phương cho giao dịch vãng lai hỗ trợ loại bỏ các hạn chế giao dịch gây tổn hại thương mại thế giới 5. Cung cấp các khoản vai tạm thời 6. Rút ngắn thời gian và giảm tình trạng mất cân bằng trong cán cân thanh toán quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.