tailieunhanh - 30 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý – Chương IV

Để ôn tập tốt môn Vật lí chuẩn bị cho kỳ thi học kì và tốt nghiệp THPT “30 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý – Chương IV”. Đề cương bao gồm các bài tập trắc nghiệm kèm theo đáp án về Dao động và sóng điện từ sẽ giúp các bạn làm nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm phần này một cách chính xác. | 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẶT LÝ -CHƯƠNG IV I. MỨC Độ NHẶN BIÉT VÀ HIỂU Dao động sóng điện từ. Dao động và sóng điện từ Gồm 30 Câu từ 01 đen 30 1 C 11 C 21 A 2 D 12 C 22 A 3 A 13 B 23 C 4 A 14 A 24 A 5 D 15 D 25 B 6 C 16 D 26 B 7 C 17 D 27 C 8 C 18 A 28 A 9 A 19 D 29 C 10 B 20 C 30 B 01 Để tần số dao động riêng của mạeh dao động LC tăng lên 4 lần ta eần A. giảm độ tự eảm L eòn 1 2 B. giảm độ tự lảm L eòn 1 4 C. giảm độ tự eảm L eòn 1 16 D. tăng điện dung C gấp 4 lần 02 Tần số dao động riêng của mạeh LC đượe xáe định bằng biểu thứe A. f 2p LC B. f 2 . 4ĨC C. f 2pC D. f u 2p ĨC 03 Mạeh dao động LC eó năng lượng là A. W QQC B. 2 C C. W Q D. W lQ- 04 Điện trở thuần R trong mạeh dao động LC sẽ gây ra A. Dao động tắt dần B. Giảm tần số C. Tăng biên độ D. Giảm ehu kì 05 Sóng điện từ ehỉ truyền đượe trong môi trường A. Chất khí B. Chất lỏng C. Chân không D. Cả A B C 06 Trong mạeh dao động LC thì A. Điện tíeh eủa tụ điện không thay đổi B. Dòng điện trong euộn eảm không đổi C. Điện tíeh eủa tụ điện luôn biên thiên D. Dòng điện trong mạeh tăng đều 07 Năng lượng trong mạeh dao động LC eó đặe điểm A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường không đổi B. Năng lượng từ trường và năng lượng từ trường đồng biến C. Tổng năng lượng điện trường và từ trường luôn không đổi D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn bằng nhau 08 So sánh dao động điện từ và dao động eo họe ta eó sự tương ứng giữa eáe đại lượng A. điện tíeh với động năng B. năng lượng từ trường với li độ C. dòng điện với vận tốe D. năng lượng điện trường với vận tốe 09 Khi sóng điện từ truyền lan trong không gian thì vec tơ eường độ điện trường và vee tơ eảm ứng từ eó phương A. vuông góc với nhau B. song song với nhau C. song song với phương truyền sóng D. vuông góc với nhau và song song với phương truyền sóng 10 Về eáe loại sóng đã họe eó thể khẳng định A. sóng eơ họe eũng là sóng điện từ B. sóng ánh sáng cũng là sóng điện từ C. sóng điện từ truyền trong môi trường đàn hồi D. sóng điện từ eó vận toe rất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.