tailieunhanh - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Khoa học và Công nghệ trong tỉnh - Ngọc Sơn

Hoạt động truyền thông Khoa học và Công nghệ là lĩnh vực khá mới mẻ, mới được xuất hienj trong mấy năm trở lại đây, nhất là khi Đảng và Nhà nước ta coi phát triển Khoa học và Công nghệ là quốc sách hàng đầu. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Khoa học và Công nghệ trong tỉnh sau đây. | TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRoNg tỉnh Ngọc Sơn Hoạt động truyền thông Khoa học và Công nghệ KH CN là lĩnh vực khá mới mẻ mới được xuất hiện trong mấy năm trở lại đây nhất là từ khi Đảng và Nhà nước ta coi phát triển KH CN là quốc sách hàng đầu là động lực then chốt để phát triển nhanh và bền vững điều này đã được khẳng định tại Nghị quyết 20-NQ TW cua BCHTW Đảng khóa XI về phát triển KH CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Luật KH CN năm 2013 và Chiến lược phát triển KH CN giai đoạn 2011 - 2020. Tỉnh Lai Châu hoạt động truyền thông KH CN cũng mới được chú trọng và coi đây là một phần nhiệm vụ quan trọng của hoạt động KH CN trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua hoạt động truyền thông KH CN đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật tăng cường tiềm lực kinh phí phục vụ công tác nhờ đó các ấn phàm thông tin KH CN ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng đáp ứng được nhu cầu cho mọi tầng lớp nhân dân về KH CN. Với nội dung tuyền truyền phố biến truyền thông KH CN đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao cụ thể các ấn phàm đăng tải đầy đủ mọi chủ trương Hội nghị CTVnâng cao chất lượng Thông tin KH CNnăm 2014. chính sách về phát triển KH CN của Đảng và Nhà nước các thành tựu nối bật về KH CN trong nước và thế giới tôn vinh điển hình tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học giới thiệu các mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các tố chức cá nhân và doanh nghiệp nhà khoa học và người dân trên mọi lĩnh vực. Ngoài ra các ấn phàm còn thực hiện nhiệm vụ trong việc thu thập lưu giữ và tố chức khai thác các nguồn thông tin tư liệu KH CN một cách hiệu quả giới thiệu về công tác quản lý nghiên cứu khoa học kết quả thực hiện các đề tài dự án KH CN đã được nghiệm thu và triển khai thực hiện đạt kết quả ở địa phương thông tin về công nghệ mới giới thiệu những thành tựu KH CN .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.