tailieunhanh - Đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh khối B năm 2006

Tham khảo đề thi môn Sinh năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tài liệu sẽ cung cấp cho bạn những câu hỏi hay phục vụ cho quá trình học tập và ôn luyện, nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ chính thức Đề thi có 2 trang ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn SINH HỌC khối B Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I 1 5 điểm 1 Cho biết vật chất di truyền của vi khuẩn và virut. 2 Phân tích thành phần nuclêôtit của các axit nuclêic tách chiết từ ba chủng virut người ta thu được kết quả sau - Chủng A A U G X 25 - Chủng B A T 25 G X 25 - Chủng C A G 20 X U 30 Hãy xác định loại axit nuclêic của ba chủng virut trên. Câu II 1 5 điểm Bộ nhiễm sắc thể của một loài thực vật có hoa gồm 5 cặp nhiễm sắc thể kí hiệu I II III IV V . Khi khảo sát một quần thể của loài này người ta phát hiện ba thể đột biến kí hiệu a b c . Phân tích tế bào học ba thể đột biến đó thu được kết quả sau Thể đột biến Số lượng nhiễm sắc thể đếm c ược ở từng cặp I II III IV V a 3 3 3 3 3 b 5 5 5 5 5 c 1 2 2 2 2 1 Xác định tên gọi của các thể đột biến trên. Cho biết thể đột biến a b khác thể lưỡng bội ở những đặc điểm cơ bản nào 2 Nêu cơ chế hình thành thể đột biến c. Câu III 1 5 điểm 1 Trình bày các bước của phương pháp sản xuất insulin người với số lượng lớn nhờ vi khuẩn . 2 Trình bày cơ chế gây đột biến của cônsixin. Câu IV 1 5 điểm Bệnh máu khó đông do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Trong một gia đình bố mẹ đều bình thường sinh được con trai đầu và con gái thứ hai bình thường con trai thứ ba vừa bị máu khó đông vừa mắc hội chứng Claiphentơ. 1 Xác định kiểu gen của từng người trong gia đình trên. 2 Giải thích cơ chế hình thành người con trai thứ ba vừa bị máu khó đông vừa mắc hội chứng Claiphentơ. Biết rằng không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Câu V 2 0 điểm Lai hai cây hoa màu trắng thuần chủng với nhau thu được F1 gồm 100 cây có hoa màu trắng. Cho F1 lai với 2 cây khác nhau cùng có hoa màu trắng thu được đời con phân li như sau - Phép lai với cây thứ nhất 701 cây hoa trắng 102 cây hoa vàng. - Phép lai với cây thứ hai 262 cây hoa trắng 61 cây hoa .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.