tailieunhanh - Ebook Giáo dục bản sắc dân tộc cho sinh viên sư phạm: Phần 1 - TS. Phạm Hồng Quang

Ebook Giáo dục bản sắc dân tộc cho sinh viên sư phạm: Phần 1 do TS. Phạm Hồng Quang biên soạn trình bày chương đầu của cuốn sách với nội dung về phát triển văn hóa, phát triển giáo dục và phát triển con người. Tài liệu hữu ích với những người làm công tác giáo dục cũng như văn hóa. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. | TS. PHẠM HỒNG QUANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN GIÁO DỤC BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 1 LỜI GIỚI THIỆU Trong những năm đầu tiên của thế kỷ XXI nhiệm vụ trọng tâm của toàn dân ta là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chúng ta biết rằng công nghiệp hóa và hiện đại hóa không phải là mục đích tự thân mà là một phương thức có tính phổ biến để thực hiện mục tiêu của mỗi nước. Với chúng ta mục tiêu phấn đấu là trong khoảng vài ba thập kỷ tới Việt Nam phải trở thành một nước công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta tiến triển trước bối cảnh xu thêm toàn cầu hóa về nhiều mặt đang gia tăng. Xu thế đó là khách quan chúng ta không thể tách mình ra khỏi dòng chảy toàn cầu hóa mà phải chuẩn bị cho mình đầy đủ những năng lực nội sinh cần thiết để chủ động hội nhập kinh tế thế giới. Muốn vậy trước hết vừa phải giữ được bản sắc văn hóa dân tộc vừa phải tiếp thu được những tinh hoa của văn hóa nhân loại. Vì thế Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII trình trước Đại hội IX đã nhấn mạnh việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là điều kiện hết sức quan trọng để chúng ta hội nhập mà không hòa tan phát triển mà không phụ thuộc hợp tác mà vẫn nâng cao được năng lực cạnh tranh. Cần lưu ý rằng khi thị trường mở rộng qua biên giới thì cùng với sự xâm nhập của hàng hóa từ nước này vào nước kia còn có sự thẩm thấu văn hóa. Trên bình diện quốc tế việc trao đổi văn hóa thường thấy rõ nhất ở sự ăn uống âm nhạc và các mốt quần áo. Những thiết bị máy móc lương thực thực phẩm thuốc men dụng cụ y tế hóa mỹ phẩm. đã cùng sách báo phim ảnh mốt thời trang băng nhạc. Ồ ạt đổ vào các cửa hàng các chợ các trung tâm bán buôn và bán lẻ các siêu thị. Một lối sống toàn cầu hình thành với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong sự buôn bán các sản phẩm văn hoá những nước xuất khẩu văn hóa không chỉ thu được thặng dư lớn mà quan trọng hơn họ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.