tailieunhanh - 150 câu hỏi trắc nghiệm về Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng

Nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức ôn tập về Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng để chuẩn bị cho các kỳ thi học kì, ĐH-CĐ sắp tới, mời các bạn tham khảo “150 câu hỏi trắc nghiệm về Phản xạ và Khúc xạ ánh sáng”. Tài liệu cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn dễ dàng ôn tập hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt! | 150 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÈ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ánH Sáng B. MỨC Độ HIỂU VÀ VẬN DỤNG I. PHẦN PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ GỒM 150 Câu từ 1 đến 150 1. Đe với mọi góe tới tia tới và tia phản xạ trên hai gương luôn song song với nhau hai gương phang phải lập với nhau một góe bằng A. 900 B. 1200 C. 1350 D. 1500 ĐA A 2. Một gương phang tiến tới anh hay ehị với vận toe lOem s. Anh hay chị nhìn thấy ảnh eủa mình trong đó. Ánh này tiến tới gần anh hay ehị với vận tOe là A. 20cm s B. 15cm s C. 10cm s D. 25cm s ĐA A 3. Gương eầu lồi eó tiêu cự f. Một vật sáng đặt trướe gương và eáeh gương một khoảng bằng f có ảnh tại A. f2 B. vô cựe C. f D. 2f ĐA A 4. Một vật sáng đặt trướe một gương eầu lõm có ảnh nằm eáeh tiêu điem F eủa gương một khoảng x1. Ánh eủa vật qua gương ở eáeh F một khoảng là x2. Tiêu cự của gương bằng x2 A. x x2 B. -ựx1x2 x2 C. x x1 D x1 x2 ĐA B 5. Một người eao 180em eó mắt ở eáeh đỉnh đầu 10em. Đe nhìn thấy ảnh toàn thân của mình từ ehân đến đầu người đó dùng một gương phang đặt eáeh mình 1m. Chiều eao tối thieu eủa gương eần dùng là A. 180cm B. 90cm C. 85cm D. 170cm ĐA B 6. Một tia sáng qua lăng kính góe nhỏ eó góe lệeh 50. Chiết suất eủa ehất làm lăng kính là 1 5. Góc chiết quang eủa laqưng kính là A. 7 50 B. 100 C. 50 D. 3 30 ĐA B 7. Một người lặn dưới nướe eó ehiết suất là 1 33 thấy mặt trời sắp lặn dưới một góc gần đúng bằng A. 00 B. 490 C. 900 D. 600 ĐA B 8. Một điem sáng s đặt giữa hai gương phang lập với nhau một góe 600. Số ảnh của s tạo bởi quang hệ đó là A. 6 B. 2 C. 5 D. 4 ĐA c 9. Trong một phòng có trần và hai bứe tường kề nhau đều là gương phắng. Một người ở trong phòng đó sẽ nhìn thấy bao nhiều ảnh eủa mình A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 ĐA c 10. Một vật sáng nhỏ AB eó ehiều eao h đặt vuông góe với trụe ehính eủa một gương eầu lõm và cách gương một khoảng là d. Bán kính của gương là R. Độ eao của ảnh là A. R2h 2d - R 2 B. 2dRhR C 2d - R h . R D 2d - R 2 h ĐA B 11. Một gương phắng lập với mặt phắng nằm ngang một góe 30 mặt phản xạ hướng lên trên . Khi một tia sáng ehiếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.