tailieunhanh - ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B MÔN SINH HỌC NĂM 2004

Đây là đề thi tham khảo cho các bạn học sinh ôn thi đại học cao đẳng môn sinh, nắm được phương pháp thi và củng cố lại kiến thức môn sinh chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỂ CHÍNH THỨC ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐANG NẢM 2004 Môn SINH HỌC Khối B Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề Câu I 1 5 điểm 1. Nêu cơ chế phát sinh hôi chứng Đao. 2. Khi lai hai cây lưỡng bôi có kiểu gen AA và aa người ta thu được môt số cây lai tam bôi có kiểu gen AAa. Hãy giải thích cơ chế hình thành và nêu đặc điểm của các cây tam bôi đó. Câu II 1 5 điểm 1. Trình bày những bước chính trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin ở tế bào chất. 2. Nêu vai trò của các prôtêin trong cơ thể sống. Câu III 1 5 điểm 1. Môt quần thể ban đầu gồm tất cả cá thể có kiểu gen Aa trong đó alen A qui định hoa tím là trôi hoàn toàn so với a qui định hoa trắng . Nếu cho tự thụ phấn liên tục thì tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ thứ ba sẽ như thế nào Người ta ứng dụng phương pháp này trong chọn giống để làm gì 2. Ưu thế lai là gì Hiện tượng này được giải thích dựa trên các giả thuyết nào Câu IV 1 5 điểm Có bốn dòng ruồi giấm thu thập được từ bốn vùng địa lý khác nhau. Phân tích trật tự gen trên nhiễm sắc thể số 2 người ta thu được kết quả sau Dòng 1 A B F E D C G H I K Dòng 2 A B C D E F G H I K Dòng 3 A B F E H G I D C K Dòng 4 A B F E H G C D I K 1. Nếu dòng 3 là dòng gốc hãy cho biết loại đôt biến đã sinh ra ba dòng kia và trật tự phát sinh các dòng đó. 2. Cơ chế hình thành và hậu quả của loại đôt biến nói trên Câu V 2 0 điểm Thành phần kiểu gen của môt quần thể sâu tơ là 0 3 RR 0 4 Rr 0 3 rr. Sau hai năm sử dụng liên tục môt loại thuốc trừ sâu để phòng trừ khi khảo sát lại quần thể này thì thấy thành phần kiểu gen là 0 5 RR 0 4 Rr 0 1 rr. Biết rằng R là gen kháng thuốc r là gen mẫn cảm với thuốc ở sâu tơ. 1. Dựa trên đặc trưng di truyền của quần thể hãy cho biết quần thể sâu tơ trên thay đổi theo hướng nào 2. Nêu các nhân tố có thể gây ra những thay đổi đó. Nhân tố nào là chủ yếu Vì sao Câu VI 2 0 điểm Ớ ruồi giấm xét hai gen trên nhiễm sắc thể thường gen A là trôi hoàn toàn so với a và gen B là trôi hoàn toàn so với b. 1. Lai hai cá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.