tailieunhanh - ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B

Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình? A. Aabb × AaBb và AaBb × AaBb. B. Aabb × aabb và Aa × aa. C. Aabb × aaBb và AaBb × aabb. D. Aabb × aaBb và Aa × aa. Câu 5: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 07 trang ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn SINH HỌC Khối B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi 279 Họ tên thí sinh . Số báo danh . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Ở đậu Hà Lan alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng các gen phân li độc lập. Cho hai cây đậu P giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37 5 cây thân cao hoa đỏ 37 5 cây thân thấp hoa đỏ 12 5 cây thân cao hoa trắng và 12 5 cây thân thấp hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biên theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là A. 3 1 1 1 1 1. B. 3 3 1 1 C. 2 2 1 1 1 1. D. 1 1 1 1 1 1 1 1. Câu 2 Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là A. 3 GAU5 3 AAU5 3 AUG5 . B. 3 UAG5 3 UaA5 3 AGU5 . C. 3 UAG5 3 UAA5 3 UGA5 . D. 3 GAU5 3 AAU5 3 AGU5 . Câu 3 Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và. Lià nh phần kiểu gen giữa các quần thể A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Chọn lọc tự nhiên. C. Đột biến. D. Cách li địa lí. Câu 4 Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình A. Aabb X AaBb và AaBb X AaBb. B. Aabb X aabb và Aa X aa. C. Aabb X aaBb và AaBb X aabb. D. Aabb X aaBb và Aa X aa. Câu 5 Ở một loài thực vật lưỡng bội alen A quy định th ân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng các gen phân li độc lập. Cho cây thân cao hoa đỏ P tự thụ phấn thu dược F1 gồm 4 loại kiểu hình. Cho cây P giao phấn với hai cây khác nhau - Với cây thứ nhất thu được đời con. có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 1 1 1. - Với cây thứ hai thu được đời con chỉ có một loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến và các Lá thể con có sức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.