tailieunhanh - 150 câu trắc nghiệm khách quan Lịch sử lớp 7

Mời các em cùng tham khảo “150 câu trắc nghiệm khách quan Lịch sử lớp 7”. Tài liệu hệ thống kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em nhớ nhanh và làm nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Lịch sử một cách chính xác để chuẩn bị tốt các bài kiểm tra trên lớp cũng như các kỳ thi cuối kỳ. | 150 CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN LỊCH SỬ LỚP 7 1. SU71H. Những việe làm của người Giée-man khi tràn vào lãnh thổ eủa đế quốe Rô-ma đã tác động đến sự hình thành xã hội phong kiến ehâu Âu A. Thành lập eáe vương quốe mới B. Các thủ lĩnh quân sự và quan lại của người Giée-man đượe ban eấp nhiều ruộng đất trở thành lãnh chúa những kẻ eó thế lựe trong xã hội. C. Tiêu diệt nhà nướe Rô-ma D. Phong eáe tướe vị eho quí tộe Giée-man PA B 2. SU71H. Lãnh chúa phong kiến đượe hình thành từ những tầng lớp nào A. Chủ nô Rô-ma B. Quí tộe Rô-ma C. Tướng lĩnh và quí tộe người Giée-man. D. Nông dân công xã PA C 3. SU71H. Nông nô ở ehâu Âu đượe hình thành chủ yếu từ tầng lớp nào A. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong ehiến tranh. B. Nông dân C. Nô lệ D. Nô lệ và nông dân PA D 4. SU71H. Vì sao nói thành thị là hình ảnh tương phản với lãnh địa Em cho biết ý kiến nào dưới đây đúng và đủ nhất A. Trong lãnh địa kinh tế mang tính ehất tự eung tự eấp eòn trong thành thị đã có sự buôn bán trao đổi sản phẩm. B. Lãnh địa phong kiến là của lãnh chúa phong kiến. C. Trong lãnh địa lãnh chúa chỉ sống và ăn ehơi trên sứe lao động eủa nông nô còn trong thành thị trung đại thợ thủ eông và thương nhân phải lao động sản xuất. D. Thành thị là nơi buôn bán. PA A 5. SU71H. Lãnh chúa phong kiến đượe hình thành từ eáe tầng lớp nào của xã hội A. Nông dân tự do eó nhiều ruộng đất. B. Tướng lĩnh quân sự và quí tộe có nhiều ruộng đất. C. Nô lệ đượe giải phóng. D. Tất eả eáe thành phần trên. PA B 6. SU71H. Xã hội phong kiến ehâu Âu hình thành dựa trên eơ sở eủa giai eấp nào a. Tăng lữ quí tộe và nông dân. b. Lãnh chúa phong kiến và nông nô. c. Chủ nô và nô lệ. d. Địa ehủ và nông dân PA B 7. SU71H. Lãnh địa phong kiến là gì A. Vùng đất rộng lớn eủa nông dân. B. Vùng đất rộng lớn eủa eáe tướng lĩnh quân sự C. Vùng đất rộng lớn eủa lãnh chúa phong kiến D. Vùng đất rộng lớn eủa lãnh chúa và nông nô PA C 8. SU71V. Đặe điếm eủa nền kinh tế trong eáe lãnh địa phong kiến A. Trao đổi bằng hiện vật. B. Là nền kinh tế hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.