tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 15 - Bùi Trọng Tùng

Bài 15 - Thiết kế hướng đối tượng. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản như: MVC là gì? Java Swing và MVC, xây dựng phần mềm theo mô hình MVC, các bước xử lý yêu cầu người dùng, Unified Modeling Language, các biểu đồ UML chính,. . | 25 10 2014 BÀI 15. THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 1 Nội dung Mô hình MVC Giới thiệu một số biểu đồ UML 2 1 25 10 2014 1. MÔ HÌNH MVC 3 MVC là gì Mô hình thiết kế phần mềm 3 thành phần Model - View -Control Model Mô hình hóa các đối tượng chứa dữ liệu cần xử lý Cung cấp các phương thức để truy cập dữ liệu Mô hình hóa các hoạt động nghiệp vụ View Cung cấp giao diện cho người dùng nhập xuất dữ liệu Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu vào Bắt các sự kiện trên giao diện Controller nhận các sự kiện được truyền từ View gọi đến các phương thức tương ứng của Model hiển thị dữ liệu trả về trên View 4 2 25 10 2014 Java Swing và MVC Java Swing được xây dựng dựa trên mô hình MVC Mỗi đối tượng trong Java Swing đóng gói 3 thành phần Model chứa dữ liệu và các phương thức thao tác trên dữ liệu đó View các phương thức để hiển thị đối tượng Controller bắt và xử lý sự kiện trên đối tượng Ví dụ Xem đoạn mã tạo đối tượng ComboBox sau đây Mô hình thực sự của Java Swing Component 5 Ví dụ - View Create JComboBox for setting the count step size add new JLabel Step final Integer steps 1 2 3 4 5 final JComboBox Integer comboCount new JComboBox Integer steps new Dimension 60 20 comboCount new ItemListener @Override public void itemStateChanged ItemEvent e if step Integer Model Controller s

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.