tailieunhanh - Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán

Cán cân thanh toán, hay cán cân thanh toán quốc tế, ghi chép những giao dịch kinh tế của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định. | MÔN HỌC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ hương 3 cán cân thanh toán The Balance of Payment - BOP A jT A Ấ 1 1 r V Một sô khái niệm T7 Ấ J Ấ r V A 1 1 A r Kêt câu cán cân thanh toán 3 Nguyên tắc bút toán kép BOP . .. ùc khaùi nieăm aùn caân thanh toaùn BOP lao moăt baũn baùo caùo thoáng keâ toang hôìp ghi cheùp laìi giaù trò taát caũ caùc giao dòch kinh teá giõõa ngõôoi cõ truù vôùi ngõôoi khoâng cõ truù trong moăt thôoi gian nhaát nònh Ngõôoi cõ truù vao ngõôoi khoâng cõ truù -ao goàm caùc caù nhaân caùc gia nình caùc coâng ty caùc toa chõùc quoác teá . -Ngõôoi cõ truù phaũi hoăi tui caùc nieàu kieăn hôoi haìn cõ truù tõo thaùng trôũ leân où thu nhaăp tõo quoác gia cõ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.