tailieunhanh - Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần May 28 - Đà Nẵng

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần May 28 - Đà Nẵng giới thiệu về những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng, tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần May 28 - Đà Nẵng. | Khóa luận tôt nghiệp GVHD ThS. Sái Thị Lệ Thủy Luận văn Hoàn thiện công tác quản lỷ chất lượng tại công ty cổ phần may 28 - Đà Nang SVTH VÕ Thanh Diện Trang 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD ThS. Sái Thị Lệ Thủy MỤC LỤC LỜI NÓI CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN cơ BẢN QUẢN LÝ CHẤT . Chất lượng sản phẩm và khách . Chất lượng sản . Khái niệm chất ỉưọng sản . Đặc điểm của chất lưọng sản . Lượng hoá chất . Chi phí chất . Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản Triết lý về khách . Quản lý chất . Khái . Nhũng chức năng của quản lý chất . Các phưong pháp quản lý chất . Hệ thống quản lý chất . Khái niệm hệ thống quản lý chất Yêu cầu của một hệ thống quản lý chất . Vai trò của hệ thống quản lý chất . Cở sỏ thực tiễn của việc đổi mói chất . Tình hình chất lưọng và quản lý chất lượng ỏ Việt . Sự cần thiết phải cải tiến công tác quản lý chất lưọng các doanh nghiệp dệt . Xu hưóng cải tiến chất lượng hiện Sự cần thiết phải đổi mói quản lý chất CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH HỌAT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THựC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN MAY 28 - ĐÀ . Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần may 28 - Đà Nằng trong thòi gian Khái quát về Công ty cổ phần may 28 - Đà . Quá trình phát triển của Công ty cổ phần may 28 - Đà SVTH VÕ Thanh Diện Trang 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD ThS. Sái Thị Lệ Thủy . Đặc điểm chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần 28 - Đà Nằng. 19 Đặc điểm của Công ty cổ phần 28- Đà . Chức năng của Công ty cổ phần 28- Đà . Nhiệm vụ của Công ty cổ phần 28 - Đà . Co cấu tổ chửc của Công ty cổ phần may 28 - Đà . So đồ tổ chức bộ máy quản lý công

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.