tailieunhanh - ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: SINH HỌC, khối B

Vật chất di truyền của vi khuẩn và virut (0,75 điểm) - Vi khuẩn: Vật chất di truyền gồm một phân tử ADN dạng vòng. - Virut: Vật chất di truyền có thể là ADN hoặc ARN. 2. Xác định loại axit nuclêic của ba chủng virut (0,75 điểm) - Chủng A: Trong thành phần nuclêôtit có U → Axit nuclêic là ARN. - Chủng B: Tỷ lệ A = T, G = X → Axit nuclêic là ADN. - Chủng C | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn SINH HỌC khối B Đáp án - Thang điểm có 04 trang Câu Ý Nội dung Điểm I 1 50 1. Vật chất di truyền của vi khuẩn và virut 0 75 điểm - Vi khuẩn Vật chất di truyền gồm một phân tử ADN dạng vòng. - Virut Vật chất di truyền có thể là ADN hoặc ARN. 0 25 0 50 2. Xác định loại axit nuclêic của ba chủng virut 0 75 điểm - Chủng A Trong thành phần nuclêôtit có U Axit nuclêic là ARN. - Chủng B Tỷ lệ A T G X Axit nuclêic là ADN. - Chủng C Trong thành phần nuclêôtit có U Axit nuclêic là ARN. 0 25 0 25 0 25 II 1 50 1. Xác định các thể đột biến và phân biệt thể đột biến a b với thể lưỡng bội 1 00 điểm - Thể đột biến a có 3n nhiễm sắc thể Thể tam bội - Thể đột biến b có 5n nhiễm sắc thể Thể ngũ bội - Thể đột biến c có 2n -1 nhiễm sắc thể Thể đơn một nhiễm - Điểm khác biệt giữa thể đột biến a b với thể lưỡng bội 0 25 0 25 0 25 0 25 Đặc điểm phân biệt Thể lưỡng bội Thể đột biến a b - Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng - Hàm lượng ADN trong tế bào 2n Bình thường 3n thể a 5n thể b Tăng - Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ và sản phẩm của gen - Kích thước tế bào và cơ quan sinh dưỡng Bình thường Bình thường Tăng Lớn hơn - Sinh trưởng và phát triển - Khả năng sinh giao tử Bình thường Bình thường quả có hạt sinh sản hữu tính bình thường Nhanh Không bình thường quả không hạt mất khả năng sinh sản hữu tính 2. ơ chế hình thành thể đột biến c 0 50 điểm - Trong giảm phân cặp nhiễm sắc thể số I nhân đôi nhưng không phân li tạo thành 2 loại giao tử n 1 và n - 1 nhiễm sắc thể. - Khi thụ tinh giao tử n - 1 kết hợp với giao tử n tạo thành hợp tử 2n - 1 nhiễm sắc thể phát triển thành thể đơn một nhiễm. 0 25 0 25 III 1 50 1. Các bước của phương pháp sản xuất insulin người với số lượng lớn nhờ E. coli 1 25 điểm - Để sản xuất insulin người với số lượng lớn nhờ E. coli cần phải sử dụng phương pháp cấy chuyển gen mã hóa insulin ở người sang vi khuẩn E. coli. Các bước của phương pháp cấy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.