tailieunhanh - 150 câu hỏi trắc nghiệm về Quang học sóng

Nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức ôn tập về Quang học sóng để chuẩn bị cho kỳ thi học kì II, ĐH-CĐ sắp tới, mời các bạn tham khảo “150 Câu hỏi trắc nghiệm về Quang học sóng”. Tài liệu cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn dễ dàng ôn tập hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt! | 150 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÈ QUANG HỌC SÓNG II. MỨC Độ HIỂU VÀ VẬN DỤNG PHẦN QUANG HỌC SÓNG GỒM 150 Câu từ 1 đến 150 1. Trong thí nghiệm lâng về gia thoa ánh sáng khoảng vân sẽ A. tăng khi bước sóng tăng B. tăng khi khoảng cách giữa hai khe và màn giảm C. giảm khi khoảng cách giữa hai khe tăng D. giảm khi khảtng cách từ nguồn đến hai khe giảm ĐA A 2. Chiết suất của một môi trường là 1 5. Nếu vận tốc của ánh sáng trong không khí là 8 m 5 thì vận tốc ánh sáng trong môi trường đó là A. m 5 B. 5 C. 3 m 5 D. m 5 ĐA D 3. Điều kiện cần đe có hiện tượng giao thoa là hai nguồn sáng phải A. ở gần nhau B. có cùng biên độ C. có hiệu số pha không đoi. D. có tần số khác nhau ĐA C. 4. Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng nếu thay ánh sáng vàng bằng ánh sáng màu lục thì A. khoảng vân sẽ tăng B. khoảng vân sẽ giảm C. khoảng vân vẫn như cũ D. độ sáng eáe vân sẽ giảm ĐA A 5. Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng khoảng eáeh giữa hai khe là 6mm và khoảng eáeh giữa hai khe và màn là 80cm. Neu khoảng vân đo đượe là 0 08mm thì bướe sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là A. B. C. 0 cm D. 0 cm ĐA B 6. Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng khoảng eáeh hai khe là 1mm khoảng eáeh giữa hai khe và màn là lm. Bướe sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 6 . Khoảng eáeh giữa vân tối thứ ba và vân sáng thứ năm là A. 0 65mm B. 1 63mm C. 3 25mm D. 4 88mm. ĐA B 7. Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng neu khoảng eáeh hai khe giảm đi một nửa và khoảng eáeh giữa hai khe và màn tăng gấp đôi thì khoảng vân sẽ A. không thay đổi. B. giảm một nửa c. tăng gấp đôi D. tăng gấp bốn ĐA D 8. Vận tốe ánh sáng là nhỏ nhất trong A. chân không. B. nướe. C. thủy tinh. D. không khí. ĐA c 9. Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng a là khoảng eáeh giữa hai khe D là khoảng eáeh giữa hai khe và màn và llà bướe sóng eủa ánh sáng sử dụng. Kkhoảng eáeh ngắn nhất giữa một eựe đại và một eựe tiếu giao thoa là A. l D B. D C aD . T

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    135    0    29-03-2023
108    122    0    29-03-2023
126    129    1    29-03-2023
7    122    2    29-03-2023
56    123    0    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.