tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 14 - Bùi Trọng Tùng

Bài 14 trình bày những kiến thức cơ bản về lập trình với CSDL trong Java. Nội dung cụ thể trong bài gồm: Các khái niệm cơ bản về CSDL quan hệ, cú pháp SQL cơ bản, lập trình với CSDL trong Java. . | 25 10 2014 BÀI 14. LẬP TRÌNH VỚI CSDL TRONG JAVA 1 Nội dung Các khái niệm cơ bản về CSDL quan hệ Cú pháp SQL cơ bản Lập trình với CSDL trong Java 2 1 25 10 2014 2 25 10 2014 Mô hình dữ liệu quan hệ - Ví dụ Bảng tbl_product productID productName category supplier price LAP001 HP Pavillon G50 Laptop FPT 467 MOU103 Logitech M185 Mouse SV House 12 LAP012 Fujitsu LH530 Laptop FPT 520 Bảng tbl_bill billID customer date 1123 Bui Trong Tung 24 8 2014 1124 Nguyen Ha Dong 01 09 2014 Bảng tbl_bill_line billID productID quantity 1123 LAP012 1 1123 MOU103 3 1124 LAP012 2 5 Các khái niệm cơ bản Khóa K là tập các trường sao cho mỗi giá trị của K xác định duy nhất một bộ dữ liệu trong bảng Trên một bảng có thể có nhiều khóa nhưng chỉ chọn một khóa làm khóa chính Nếu K là khóa thì mọi K o K là khóa. K được gọi là siêu khóa K là khóa tối thiểu nếu mọi K c K không phải là khóa Khóa chính thường là khóa tối thiểu Khóa ngoài Kf nếu Kf là khóa chính trên một bảng khác 6

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.