tailieunhanh - Bài thuyết trình Vietnam Financial Future

Bài thuyết trình Vietnam Financial Future giới thiệu tới các bạn những nội dung về vốn đầu tư thẩm định; nguồn tài chính ngắn hạn; nguồn tài chính trung hạn; cổ phần nổi; so sánh vay và tìm kiếm đầu tư mới và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo. | Introduction Warm-up Vocabulary Reading Practice Consolidation References 1. Nguyễn Minh Tấn 2. Lê Minh Tâm 3. Nguyễn Huỳnh Nhân 4. Trần Thị Quý Sâm THÀNH VIÊN NHÓM 2 Hải Dương Phú Yên Khánh Hòa Đảo Phú Quý Warm-up Kỳ hạn ( Period ) Đô La ( Dollar ) Áp Giá ( Price Pressure ) Trái Phiếu ( Bonds ) Xu Hướng ( Trend ) III. Vocabulary 1. resource: 2. Capacity: 3. Output><(nguyên vật liệu) đầu vào chủng loại sản phẩm tài sản dôi dư đánh giá thủ tục tư nhân hóa quan trọng Đánh giá III. Vocabulary 11. proposal: 12. share: 13. productivity: 14. To seek: 15. gearing: 16. Invested capital: 17. Outstanding loans: 18. Estimated value: 19. Accumulated reserve: 20. To distribute: dự án đầu tư cổ phiếu năng suất tìm kiếm tỷ lệ vốn vay vốn đầu tư khoản đang vay giá trị ước tính quỹ dự trữ tích lũy phân phối III. Vocabulary .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.