tailieunhanh - Tài chính quốc tế - Chương 2: Thị trường ngoại hối

“Ngoại hối là phương tiện tiền tệ được sử dụng trong thanh toán quốc tế” Nghĩa rộng Ngoại hối Nghĩa hẹp Giấy tờ có giá trị ghi bằng ngoại tệ Vàng tiêu chuẩn quốc tế Nội tệ do người kg cư trú nắm giữ Đồng tiền nước ngoài | MÔN HỌC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 4 Chư rơng 2 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI m Ẳ Ầ J 1 J A 1 Ấ 1 Tông quan vê thị trường ngoại hôi Thị trường ngoại hôi giao ngay Thị trường ngoại hôi kỳ hạn 2 ông quan vê thị trường ngoại hôi yKhái niệm ngoại hối Ngoại hôi là phương tiện tiên tệ được sử dụng trong thanh toán quôc tế Giấy tờ có giá trị ghi bằng ngoại tệ V àng tiêu chuân quôc tê Nội tệ do người kg cư trú ________nắm giữ_______ T Ă J Ă A. A Đông tiên nước ngoài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.