tailieunhanh - Dự án: “Tên dự án phát triển phần mềm"

Dự án: “Tên dự án phát triển phần mềm" gồm có các nội dung chính: Giới thiệu, mô tả chung, yêu cầu chi tiết. Để hiểu rõ hơn về dự án tài liệu. | PHIÊN BẢN TÀI LIỆU NGÀY PHIÊN BẢN PHẦN SỬA ĐỔI LÝ DO SỬA ĐỔI NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGƯỜI SỬA TRANG KÝ NHẬN Người lập: Ngày ký _/_/_ Xác nhận Người xem xét: Ngày ký _/_/_ Xác nhận Người phê duyệt: Ngày ký _/_/_ Xác nhận MỤC LỤC PHIÊN BẢN TÀI LIỆU 2 TRANG KÝ NHẬN 2 MỤC LỤC 3 1 GIỚI THIỆU 4 Mục đích 4 Phạm vị 4 Định nghĩa 4 Tài liệu tham khảo 4 Mô tả chung về tài liệu 4 2 MÔ TẢ CHUNG 4 Tổng quan về sản phấm 4 Chức năng sản phẩm 4 Đối tượng người dùng 4 Ràng buộc tổng thể 4 Giả thiết và sự lệ thuộc 5 3 YÊU CẦU CHI TIẾT 5 Yêu cầu về chức năng 5 Yêu cầu chức năng 1 5 Yêu cầu chức năng 2 5 Yêu cầu giao diện ngoài 5 Giao diện người dùng 6 Giao diện phần cứng 6 Giao diện phần mềm 6 Giao diện truyền thông 6 Yêu cầu hiệu suất 6 Ràng buộc thiết kế 6 Thuộc tính 6 Tính bảo mật, an toàn và khả năng phục hồi 6 Tính bảo trì 6 Các yêu cầu khác 6 1 GIỚI THIỆU Mục đích Mục này giới thiệu mục đích cuả tài liệu yêu cầu. Thường chỉ đơn giản là định nghĩa “đây là tài liệu yêu cầu về phần mềm ABC” Phạm vị Nêu phạm vi đề cập của tài liệu yêu cầu Định nghĩa Định nghĩa các khái niệm, các từ viết tắt, các chuẩn được sử dụng trong tài liệu yêu cầu. Tài liệu tham khảo Nêu danh mục các tài liệu tham khảo dùng để tạo ra bản đặc tả yêu cầu Mô tả chung về tài liệu Mô tả khái quát cấu trúc tài liệu, gồm các chương, mục, phụ lục chính nào 2 MÔ TẢ CHUNG Tổng quan về sản phấm Mô tả khái quát về sản phẩm Chức năng sản phẩm Khái quát về chức năng sản phẩm Đối tượng người dùng Mô tả về đối tượng người dùng Ràng buộc tổng thể Khái quát về các ràng buộc của phần mềm: ràng buộc phần cứng, môi trường sử dụng, yêu cầu kết nối với các hệ thống khác, Giả thiết và sự lệ thuộc Mô tả các giả thiết khi áp dụng tài liệu: ví dụ như tên phần cứng, phần mềm, hệ điều hành cụ thể 3 YÊU CẦU CHI TIẾT Mô tả các yêu cầu chi tiết Yêu cầu về chức năng Mô tả chi tiết các yêu cầu về chức năng Yêu cầu chức năng 1 Giới thiệu Dữ liệu vào Xử lý Kết quả Yêu cầu chức năng 2 Giới thiệu Dữ liệu vào Xử lý Kết quả Yêu cầu giao diện ngoài Mô tả các giao diện của phần mềm với môi trường bên ngoài Giao diện người dùng Giao diện phần cứng Giao diện phần mềm Giao diện truyền thông Yêu cầu hiệu suất Mô tả về hiệu suát, ví dụ như thời gian phản hồi với sự kiện, số giao dịch được thực hiện/giây, Ràng buộc thiết kế Mô tả các ràng buộc thiết kế như các ràng buộc về ngôn ngữ, về công nghệ, về cơ sở dữ liệu và về chuẩn giao tiếp Thuộc tính Mô tả các thuộc tính của sản phẩm phần mềm Tính bảo mật, an toàn và khả năng phục hồi Mức độ bảo mật dữ liệu, các cách thức truy cập vào hệ thống. Độ an toàn của hệ thống đối với các trường hợp bất thường như mất điện, Khả năng phục hồi của hệ thống sau khi gặp sự cố. Tính bảo trì Các chức năng, giao diện đồi hỏi phải dễ sửa đổi, dễ bảo trì Các yêu cầu khác Các yêu cầu khác liên quan đến sản phẩm SRS_Template

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.