tailieunhanh - Tiểu luận: Xung đột văn hóa truyền thống và hiện đại

Truyền thống và hiện đại là hai mặt luôn hiện diện trong đời sống của mỗi quốc gia, dân tộc, trên mọi lĩnh vực của quá trình phát triển. Trong đó, bao gồm cả lĩnh vực văn hóa- vốn được xem là nền tảng tinh thần của xã hội. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA ĐỊA LÝ VĂN HÓA DU LỊCH Xung đột văn hóa truyền thống và hiện đại 1. Nguyễn Thị Mỹ Châu 2. Bùi Đức Chuyên 3. Nguyễn Trường Giang 4. Nguyễn Trần Hoàng Phương 5. Nguyễn Hải Thảo 6. Nguyễn Thị Hoàng Uyên MSSV 0956080011 MSSV 0956080016 MSSV 0956080034 MSSV 0956080128 MSSV 0956080156 MSSV 0956080208 Chí Minh ngày 03 tháng 11 năm 201 1 Lời nói đầu Truyền thống và hiện đại là hai mặt luôn hiện diện trong đời sống của mỗi quốc gia dân tộc trên mọi lĩnh vực của quá trình phát triển. Trong đó bao gồm cả lĩnh vực văn hóa- vốn được xem là nền tảng tinh thần của xã hội. Tuy là hai mặt khác nhau nhưng truyền thống và hiện đại không tồn tại một cách tĩnh tại độc lập mà luôn có sự liên hệ tác động lẫn nhau vừa thống nhất lại vừa mâu thuẫn có sự vận động phát triển và dẫn đến sự hình thành diện mạo văn hóa của một dân tộc. Chính vì vậy mà mối liên hệ giữa truyền thống và hiện đại trong văn hóa đã trở thành vấn đề hàng đầu của mỗi quốc gia. Điều đó càng trở nên đăc biệt quan trọng ở những quốc gia đang phát triển vốn đã mang trong mình những giá trị văn hóa tích lũy qua suốt chiều dài lịch sử nay lại đang đứng trước sự nghiệp hiện đại hóa. Nếu không xác định đúng và đầy đủ sự thống nhất và mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại trong sự phát triển văn hóa chúng ta sẽ không thể phát huy được vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của xã hội. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại là phát huy tối đa sức mạnh nội lực của dân tộc vừa tiến lên văn minh hiện đại vừa giữ gìn bản sắc dân tộc tạo lập con đường phát triển ổn định và bền vững cho đất nước. I. Những vấn đề chung về văn hóa Việt Nam 1. Văn hóa là gì Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội. Trần Ngọc Thêm- Cơ sở văn hóa Việt Nam . Các đặc trưng và chức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.