tailieunhanh - Ebook Đề tài: Đồng cỏ vùng miền núi phía Bắc Việt Nam: Phần 2 - Hoàng Chung

Ebook Đề tài: Đồng cỏ vùng miền núi phía Bắc Việt Nam: Phần 2 giới thiệu về cấu trúc thẳng đứng của các quần xã cỏ; cấu trúc thời gian (biến động mùa) của các quần xã cỏ; năng suất của đồng cỏ vùng núi phía Bắc Việt Nam và sự biến đổi của nó; vấn đề sử dụng hợp lý đồng cỏ miền núi phía Bắc; đánh giá sơ bộ một số mô hình sử dụng đồng cỏ Bắc Việt Nam. | Chương năm CẤU TRÚC THỜI GIAN BIẾN ĐỘNG MÙA CỦA CÁC QUẦN XÃ CỎ Khi nghiên cứu về cấu trúc thời gian của các quần xã cỏ chúng tôi xem xét sự thay đổi qua các mùa của các yếu tố thuộc môi trường sống. sự thay đổi khối lượng của các loài thực vật trong quần xã Sự thay đổi trong năm của quá trình tích luỹ và phân huỷ sản phẩm thực vật trên đồng cỏ Ngân Sơn Bắc Kim . Nghiên cứu về động thái của các quần xã tự nhiên đã được tiến hành từ lâu nhưng các tác giả hoặc chỉ đề cập đến khối lượng phần trên mặt đất Kalininna l954 Xêmennôva - Chian - sanskaia l960 Xêmennôva- Chian - sanskaia và Nhicônskava 1960 hoặc là chỉ riêng phần dưới đất và chỉ làm 2 - 3 đợt trong cả thời kỳ sinh dưỡng hoặc nghiên cứu quá trình mọc của rễ Baranôpskaja 1954 Khâu 1960 Xêmêlốp 1966 Kharitonốp 1967 Garwood 1968 lgơnachenkô Kim ô va và Pônhiatốpskaia 1968 . Hoàng Chung 1974 Uchekhin 1977đã nghiên cứu về biến động mùa của từng loài riêng biệt trong quần xã và nhóm lại thành các kiểu hình theo phân bố không gian và thời gian. Tính chất quan trọng của quần xã thực vật có quan hệ mật thiết với cấu trúc không gian và thời gian là năng suất. Đồng thời với nó là vấn đề tích luỹ và động thái của các phần chết của thực vật thuộc thảo đặc biệt là trong thảo nguyên đồng cỏ nó có ý nghĩa rất lớn trong nghiên cứu không chỉ thảm thực vật .mà cả quá trình mùn hoá quá trình tích luỹ và phân huỷ các hợp chất hữu cơ Krưm 1960 Xêmennova-chian-sanskaia 1960 Igơnachenkô Kirillôva và Makarevích 1969 và nhiều người khác . . BIẾN ĐỘNG MÙA CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG SỐNG VÌ KHÍ HẬU ĐẤT ĐAI Mặc dù môi trường trực tiếp cho sự sống của các loài cây cỏ là lớp không khí sát mặt đất và lớp đất mặt nhưng chúng tôi đã xem xét vấn đề này ở mức là các yếu tố của vi khí hậu các điều kiện thuộc đất đai để với mục đích làm sáng tỏ sự khác nhau về các điều kiện tồn tại của thực vật ở các vùng có mức độ sử dụng khác nhau. Với đề trên đã được chúng tôi nghiên cứu ngay từ 1975 ở trong các quần xã cỏ của Ngân Sơn. Nghiên cứu những chỉ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.