tailieunhanh - Bài thuyết trình Kỹ thuật audio - Video: Nguyên lý quét xiên (Helacal Scanding)

Bài thuyết trình Kỹ thuật audio - Video: Nguyên lý quét xiên (Helacal Scanding) giới thiệu về cấu tạo băng từ và đầu từ, mô tả kiểu quét xiên, điều kiện quay trống và quét xiên. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cơ bản. | Trường đại học Công nghiệp Hà nội Khoa Điện tử NGUYÊN LÝ QUÉT XIÊN (HELACAL SCANDING) KỸ THUẬT AUDIO- VIDEO Nhóm 1 Phùng Tuấn anh Trần Văn Cường Hoàng công chung Nội Dung I. cấu tạo băng từ và đầu từ II. Mô tả kiểu quét xiên III. Điều kiện quay trống và quét xiên IV. Các yêu cầu khác I. cấu tạo băng từ và đầu từ Cấu tạo băng từ và đầu từ Cấu tạo băng từ Cấu tạo của băng từ (Magnetic tape) bao gồm: H1. Băng tõ 2líp Líp bét tõ Líp băng nhùa Líp bét tõ Líp keo Líp băng nhùa Líp ®Õ tõ 4líp I. Cấu tạo băng từ và đầu từ 2. Cấu tạo đầu từ: _ Cấu tạo đầu từ ( Magnetic head) gồm: I. Cấu tạo băng từ và đầu từ 2. Cấu tạo đầu từ: _ Cấu tạo đầu từ hình (Video head) gồm: Nhiệm vụ là ghi và đọc tín hiệu trên băng từ. Nó có 2 đầu từ (gọi là 2 mép từ) được gắn trên trống từ về 2 phía đối diện nhau. Mỗi một đầu từ sẽ ghi hoặc đọc một vệt ghi/đọc riêng. Trong một giây mỗi đầu từ ghi/đọc được 25/30 vệt ghi. Mỗi vệt ghi /đọc được gọi là một mành tín hiệu video, 25 vệt là ứng với hệ PAL, còn 30 vệt là ứng với hệ NTSC. Trống tõ MÐp tõ B MÐp tõ A II. MÔ TẢ KIỂU QUÉT XIÊN: Lựa chọn phương pháp đầu trống quay: Để ghi tín hiệu Video dưới dạng các vệt ghi trên băng từ, có nhiều phương pháp khác nhau: Ghi đứng (Vệt ghi vuông góc so với chiều dài của bang). Ghi ngang (Vệt ghi song song với chiều dài của bang). Ghi xiên (Vệt ghi nghiêng một góc α< 900) II. MÔ TẢ KIỂU QUÉT XIÊN: Lựa chọn phương pháp đầu trống quay: Trong khi ghi/phát tún hiệu trên bang từ, bước sóng ghi được Xác định theo công thức: λ=v/f Trong đó: λ: bước sóng ghi(m). f: tần số tín hiệu ghi. v: vận tốc tương đối bang từ và đầu từ II. MÔ TẢ KIỂU QUÉT XIÊN: Thực tế trong VCR, bắt buộc đầu từ phải quay lướt trên băng từ với 1 vận tốc tương đối. Vận tốc tương đối này được tính như sau: Vtđ= Đường kính trống từ × π × số vàng quay của trống từ ± tốc độ chạy băng Dấu “+” khi chiều quay của trống từ ngược với chiều băng chạy Dấu “-” khi chiều quay của trống từ cùng chiều với chiều băng chạy II. MÔ TẢ KIỂU QUÉT XIÊN: 2. Vòng | Trường đại học Công nghiệp Hà nội Khoa Điện tử NGUYÊN LÝ QUÉT XIÊN (HELACAL SCANDING) KỸ THUẬT AUDIO- VIDEO Nhóm 1 Phùng Tuấn anh Trần Văn Cường Hoàng công chung Nội Dung I. cấu tạo băng từ và đầu từ II. Mô tả kiểu quét xiên III. Điều kiện quay trống và quét xiên IV. Các yêu cầu khác I. cấu tạo băng từ và đầu từ Cấu tạo băng từ và đầu từ Cấu tạo băng từ Cấu tạo của băng từ (Magnetic tape) bao gồm: H1. Băng tõ 2líp Líp bét tõ Líp băng nhùa Líp bét tõ Líp keo Líp băng nhùa Líp ®Õ tõ 4líp I. Cấu tạo băng từ và đầu từ 2. Cấu tạo đầu từ: _ Cấu tạo đầu từ ( Magnetic head) gồm: I. Cấu tạo băng từ và đầu từ 2. Cấu tạo đầu từ: _ Cấu tạo đầu từ hình (Video head) gồm: Nhiệm vụ là ghi và đọc tín hiệu trên băng từ. Nó có 2 đầu từ (gọi là 2 mép từ) được gắn trên trống từ về 2 phía đối diện nhau. Mỗi một đầu từ sẽ ghi hoặc đọc một vệt ghi/đọc riêng. Trong một giây mỗi đầu từ ghi/đọc được 25/30 vệt ghi. Mỗi vệt ghi /đọc được gọi là một mành tín hiệu video, 25 vệt là ứng với hệ PAL, còn 30

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.