tailieunhanh - 90 câu hỏi trắc nghiệm về Mắt và Dụng cụ quang học

Nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức ôn tập về Mắt và dụng cụ quang học để chuẩn bị cho các kỳ thi học kì, ĐH-CĐ sắp tới, mời các bạn tham khảo “90 câu hỏi trắc nghiệm về Mắt và dụng cụ quang học”. Tài liệu cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn dễ dàng ôn tập hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt! | 90 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÈ MẮT VÀ DỤNG CỤ QUAnG học II. PHẦN MẮT VÀ DỤNG CỤ QUANG học GỒM 90 Câu từ 1 đến 90 1. Đế mắt có thế nhìn rõ các vật ở những khoảng cách khác nhau mắt điều tiết bằng cách A. thay đối khoảng cách từ thủy tinh thế đến võng mạc. B. thay đối độ tụ của thủy tinh thế. c. thay đối đuờng kính của con nguơi. D. cả A và C. ĐA B 2. Chọn câu sai khi nói về mắt và các tật của mắt. A. Mắt không có tật khi không điều tiết tiêu điếm của thủy tinh thế rơi đúng võng mạc. B. Mắt cận thị khi không điều tiết tiêu điếm của thủy tinh thế rơi truớc võng mạc. C. Mắt viễn thị khi không điều tiết tiêu điếm của thủy tinh thế rơi sau võng mạc. D. Mắt lão khi không điều tiết tiêu điếm của thủy tinh thế rơi ở vô cùng. ĐA D 3. Chọn câu đúng. A. Điếm cục cận là điếm gần nhất mà mắt còn nhìn thấy khi đó tiêu cụ của thủy tinh thế là dài nhất. B. Điếm cục viễn là điếm xa nhất mà mắt còn nhìn thấy khi đó tiêu cụ của thủy tinh thế là ngắn nhất. C. Khi quan sát vật đặt tại điếm cục cận mắt phải điều tiết mạnh nhất. D. Khi quan sát vật ở điếm cục viễn thủy tinh thế có độ tụ lớn nhất. ĐA C 4. Khi quan sát vật nhỏ bằng kính lúp ảnh của vật qua kính A. là ảnh thật nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. B. là ảnh thật nằm trên võng mạc. C. là ảnh ảo nằm ở vị trí bất kỳ. D. là ảnh ảo nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. ĐA D 5. Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp bằng cách ngắm chừng ở vô cục thì A. vật đặt tại điếm eựe eận eủa mắt. B. vật đặt tại điếm eựe viễn. C. vật đặt tại tiêu điếm eủa kính. D. vật đặt trong khoảng giữa điếm eựe eận và điếm eựe viễn. ĐA c 6. Khi quan sát vật qua kính lúp đế số bội giáe không phụ thuộe vào cách ngắm chừng mắt eần phải đặt A. sát kính. B. tại tiêu điếm eủa kính. C. tại điếm eáeh kính một khoảng bằng 2 lần tiêu cự. D. tại điếm eáeh kính một khoảng bằng 4 lần tiêu cự. ĐA B 7. Chọn eâu sai khi nói về eấu tạo eủa kính hiến vi. A. Kính hiến vi là một dụng eụ quang họe gồm vật kính và thị kính. B. Vật kính và thị kính đều là thấu kính hội tụ. c. Độ dài quang .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.