tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 12 - Bùi Trọng Tùng

Bài 12 giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu trong Java. Nội dung chính trong bài này gồm có: Danh sách liên kết (Linked List), ngăn xếp (Stack), hàng đợi (Queue), cây (Tree). để biết thêm các nội dung chi tiết. | 05 10 2014 BÀ112 MỘT SỐ CẤU TRÚC DỮ LIỆU TRONG JAVA 1 Nội dung Danh sách liên kết Linked List Ngăn xếp Stack Hàng đợi Queue Cây Tree 2 1 05 10 2014 1. DANH SÁCH LIÊN KẾT LINKED-LIST 3 Mảng vs Danh sách liên kết DSLK Hạn chế của mảng Unused spaces 2 05 10 2014 Mảng vs Danh sách liên kết Ý tưởng xây dựng DSLK Mỗi phần tử trong danh sách gọi là một nút chứa một tham chiếu trỏ đến nút tiếp theo Các phần tử không nằm kế tiếp nhau trên bộ nhớ Mảng Các phần tử nằm kế tiếp nhau trên bộ nhớ element next element next ai 1 Một nút trong danh sách. . và nút kế tiếp trong danh sách nhưng không nhất thiết phải kế tiếp trong bộ nhớ element next Tham chiếu next là null không có nút kế tiếp 6

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.