tailieunhanh - Bài tập nhóm: Xung đột văn hóa Đông Tây

Xung đột theo nghĩa chung nhất được hiểu như quan hệ không tương thích giữa các yếu tố trong một hệ thống, dẫn đến sự vận hành hay sự sụp đổ của hệ thống. Hay có thể hiểu theo một cách đơn giản, xung đột là quá trình trong đó một bên cảm nhận rằng quyền lợi của họ bị bên kia chống lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi những hành động của bên kia. | íòP Cểề Tiêu luận Xung đột văn hóa Đông Tây 3 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3 1 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3_e b F Khái niệm 1. Xung đột Xung đột theo nghĩa chung nhất được hiểu như quan hệ không tương thích giữa các yếu tố trong một hệ thống dẫn đến sự vận hành hay sự sụp đổ của hệ thống. Hay có thể hiểu theo một cách đơn giản xung đột là quá trình trong đó một bên cảm nhận rằng quyền lợi của họ bị bên kia chống lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi những hành động của bên kia. - Từ đó ta có khái niệm về xung đột văn hóa . 2. Xung đột văn hóa Khái niệm xung đột văn hóa cũng chưa được định hình một cách rõ ràng bởi những thuật ngữ cấu thành như xung đột và văn hóa vẫn được luận giải theo nhiều cách khác nhau. Văn hóa theo nghĩa rộng là toàn bộ hiện thực mang tính người. Với nghĩa đó có thể coi mọi xung đột xã hội đều là xung đột văn hóa hay đều nhuốm màu sắc văn hóa. Nói cách khác xung đột văn hóa là các biểu hiện văn hóa trái ngược nhau gặp nhau trong tình trạng không được dàn xếp trước dẫn đến va chạm và nảy sinh vấn đề loại trừ giữa cái này và cái kia. Xét trên các gốc độ khác nhau thì xung đột văn hóa có nhiều dạng khác nhau từ gốc độ địa lý có đụng độ giữa văn hoá phương Đông và phương Tây từ gốc độ lịch sử có đụng độ giữa văn hoá truyền thống và văn hoá hiện đại từ gốc độ quốc gia có đụng độ giữa văn hoá ngoại lai và văn hoá bản địa từ gốc độ phát triển xã hội có đụng độ giữa văn hoá nông nghiệp và văn hoá công nghiệp. Tóm lại cái gọi là xung đột văn hoá hay đụng độ văn hóa nói khái quát là chỉ sự đối lập gạt bỏ phủ định lẫn nhau giữa các nền văn hoá khác nhau là sự va 2 đập gay gắt giữa các quan niệm khác nhau về giá trị mà thực chất là sự đụng độ giữa các đặc tính khác nhau của loài người. I. Văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây 1. Văn hóa phương Đông Văn hóa phương Đông dựa trên nền văn minh nông nghiệp tinh thần chủ trương con người và vạn vật đồng 1 thể chỉ có đạo học giới thiệu cách sống con người hài hòa với vũ trụ thiên nhiên với cộng đồng loài người .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.