tailieunhanh - Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp

Kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho: Theo chuẩn mực 02 “ Hàng tồn kho”, thì hàng tồn kho là những tài sản: • Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường • | CHƯƠNG 5 KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YÉU CỦA DOANH NGHIỆP Giá nhập kho của hàng tồn kho Hàng tồn kho tính theo giá gốc 14-Sep-ll Ke toán nghiệp vụ hàng tồn kho Theo chuẩn mực 02 Hàng tồn kho thi hàng tồn kho là những tài sản Được giữ để bán trong kỳ sản xuất kinh doanh binh thuờng Đang trong quá trinh sản xuất kinh doanh dở dang Nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trinh sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ Hàng tồn kho bao gồm - Nguyên liệu vật liệu - Công cụ dụng cụ - Hàng gùi đi gia công chế biến hoặc đã mua đang đi trên đường - Hàng hóa - Thành phâm - Sản phâm dở dang chi phí dịch vụ chưa hoàn thành Giá mua số lượng X đon giá chưa bao gồm thuế GTGT Các khoản thuế không hoàn lại thuế xuất nhập khấu thuế tiêu thụ đặc biệt thuế GTGT nếu là thuế GTGT không được hoàn Chi phí vận chuyến bốc dỡ là những chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyến bốc dỡ hàng về kho Chi phí khác có liên quan phí cầu đường lệ phí hải quan . Các khoản giảm trừ là các khoản doanh nghiệp được hưởng do mua nhiều số lượng lớn được hưởng chiêt khấu thương mại các khoản nhận do chương trình khuyến mãi giảm giá do hàng kém chất lượng 1 Tính giá nhập kho trong các trường sau Mua nguyên vật liệu chính nhập kho giá thanh toán doanh nghiệp đã thanh toán bằng tiền gũi ngân hàng Mua nguyên vật liệu phụ nhập kho giá mua kg chưa bao gồm VAT 10 doanh nghiệp chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyến về đến kho đã thanh toán bằng tiền mặt đã bao gồm 5 thuế GTGT. Tính giá nhập kho trong các trường sau Nhập kho dàn máy vói giá mua 500 triệu thuế suất thuế nhập khẩu 5 thuế suất thuế GTGT 10 . Mua nhập khấu 10 máy lạnh vói giá 20 triệu đồng máy. Thuế suất thuế NK là 10 thuế suất thuế TTĐB 30 thuế suất thuế GTGT 10 . 14-Sep-ll Tính giá nhập kho trong các trường sau Mua nguyên vật liệu chính nhập kho vói giá mua chưa thuế GTGT 10 là kg doanh nghiệp chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyến bốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.