tailieunhanh - 75 câu hỏi trắc nghiệm về Mắt và Dụng cụ quang học

Nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức ôn tập về Mắt và dụng cụ quang học để chuẩn bị cho các kỳ thi học kì, ĐH-CĐ sắp tới, mời các bạn tham khảo “75 câu hỏi trắc nghiệm về Mắt và dụng cụ quang học”. Tài liệu cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn dễ dàng ôn tập hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt! | 75 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÈ MẮT VÀ DỤNG CỤ QUAnG học II. Mắt và dụng eụ quang họe GỒM 75 Câu từ eâu 1 đến câu 7 Câu 1. VL1231CBH Vật kính eủa một máy ảnh eó tiêu cự f 4 5 em. Khoảng eáeh giữa vật kính và phim có the thay đối từ 4 5 em đến 4 8 em. Máy ảnh này có the ehụp eáe vật eáeh máy. A. từ 2 m đến vô eùng B. từ 0 72 tới 100 m C. Từ 1 m đến 50 m D. từ 72 em đến xa vô eùng. PA D Câu 2. VL1231CBB Trong máy ảnh khoảng eáeh từ vật kính đến phim ảnh A. Phải luôn luôn nhỏ hơn tiêu eự eủa vật kính B. Phải luôn luôn lớn hơn tiêu eự eủa vật kính C. Phải lớn hơn và eó the bằng tiêu cự eủa vật kính D. Phải bằng tiêu cự eủa vật kính PA B Câu 3 VL1231CBH Vật kính eủa một máy ảnh eó f 7em. Khoảng eáeh từ vật kính đến phim eó the thay đối trong khoảng từ 7em đến 7 5em. Hướng máy đe ehụp ảnh eủa một vật ở rất xa. Góe trông vật từ ehỗ đứng ehụp là 30. Chiều eao eủa ảnh trên phim có the nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau A. 0 75cm B. 0 47cm C. 0 37cm D. 3 7 cm PA C Câu 4 VL1231CBH Vật kính eủa máy ảnh là thấu kính hội tụ. Ban đầu máy đượe điều ehỉnh đe ehụp ảnh một vật eáeh máy một khoảng nào đó. Hỏi khi đưa máy ảnh ra xa vật hơn đe ehụp và đe ảnh trên phim rõ nét thì A. Khoảng eáeh từ phim đến vật kính tăng lên còn độ eao eủa ảnh trên phim giảm đi B. Khoảng eáeh từ phim đến vật kính giảm đi eòn độ eao eủa ảnh trên phim giảm đi C. Khoảng eáeh từ phim đến vật kính tăng lên còn độ eao eủa ảnh trên phim tăng lên D. Khoảng eáeh từ phim đến vật kính giảm đi eòn độ eao eủa ảnh trên phim tăng lên. PA B Câu 5 VL1231CBV Vật kính eủa một máy ảnh eó f 7em. Khoảng eáeh từ vật kính đến phim eó the thay đối trong khoảng từ 7em đến 7 5em. Hướng máy đe ehụp ảnh eủa một vật ở rất xa và góc trông vật từ ehỗ đứng ehụp là 30. Chiều eao eủa ảnh trên phim là A. 0 75cm B. 0 47cm C. 0 37cm D. 3 7 cm. PA C Câu 6 VL1231CBB Đe eho ảnh eủa vật eần ehụp đượe hiện rõ nét trên phim người ta điều ehỉnh máy ảnh theo phương án nào dưới đây . A. Giữ phim eo định điều ehỉnh độ tụ eủa vật kính B. Giữ phim eO

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.