tailieunhanh - Ebook Xây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế

Hội tụ ngành, hiện tượng doanh nghiệp cùng ngành hoặc trong các ngành có liên quan quần tụ về mặt địa lý, đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử hoạt động sản xuất của loài ngoài. Tuy vậy, chỉ từ khi khoa học nghiên cứu hội tụ ngành và làm rõ những lợi ích của nó thì nhà nước mới bắt đầu quan tâm tới việc sử dụng chính sách hội tụ ngành để thúc đẩy hội tụ ngành hơn nữa, làm lợi cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, nội dung cuốn sách "Xây dựng chính sách hội tụ ngành: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. | NGUYỄN BÌNH GIANG PHẠM THỊ THANH HỒNG Đổng chủ biên XÂY DựNG CHÍNH SÁCH HỘI TỤ NGÀNH - cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TÉ - Sách chuyên khảo NGUYỄN BÌNH GIANG PHẠM THỊ THANH HỒNG Đồng chủ biên XÂY DựNG CHÍNH SÁCH HỘI TỤ NGÀNH - Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TÉ - Sách chuyên khảo NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI Mã số 2527 - 2015 CXBIPH 01 - 70 BKHN Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia NAFOSTED trong đề tài mã số Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Xây dựng chính sách hội tụ ngành - Cơ sở lý luân và kinh nghiêm quốc tế Sách chuyên khảo Nguyễn Bình Giang Phạm Thị Thanh Hồng . Lại Lâm Anh. - H. Bách khoa Hà Nội 2015. - 260tr. hình vẽ bảng biểu 21cm Thư mục tr. 233 ISBN 978-604-938-688-6 1. Kinh tế 2. Chính sách 3. Hội tụ ngành 4. Lí luân 5. Thực tiễn 6. Sách chuyên khảo - dc23 BKM0008p-CIP 2 LỜI NÓI ĐẦU Hội tụ ngành hiện tượng doanh nghiệp cùng ngành hoặc trong các ngành có liên quan quần tụ về mặt địa lý đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử hoạt động sản xuất của loài người. Tuy nhiên chỉ từ khi khoa học nghiên cứu hội tụ ngành và làm rõ những lợi ích của nó thì Nhà nước mới bắt đầu quan tâm tới việc sử dụng chính sách hội tụ ngành để thúc đẩy hội tụ ngành hon nữa làm lợi cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Mục đích chính của nghiên cứu này là cung cấp co sở lý luận và thực tiễn cho Việt Nam xây dựng chính sách hội tụ ngành. Nội dung của cuốn sách này gồm ba phần Phần I hệ thống hóa các co sở lý luận giúp người đọc hiểu rõ ràng và chính xác hon về hội tụ ngành và chính sách hội tụ ngành cung cấp co sở khoa học để Việt Nam xây dựng chính sách hội tụ ngành. Phần II và Phần III cung cấp co sở thực tiễn cho xây dựng chính sách hội tụ ngành ở Việt Nam. Phần II giới thiệu các kinh nghiệm quốc tế vừa giúp minh họa các lý luận ở phần trên vừa giúp bổ sung thông tin cho co sở lý luận khắc phục những hạn chế mà lý luận cô đọng và khô khan không đề cập đến. ở Phần III các tác giả chỉ ra .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.