tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

Bài giảng Lập trình Java - Bài 11: Thuật toán đệ quy. Sau khi học xong bài 11, người học có thể nắm bắt được một số kiến thức cơ bản như: Thuật toán đệ quy và hàm đệ quy là gì? Thuật toán đệ quy hoạt động như thế nào? Một số thuật toán đệ quy đơn giản. . | 04 10 2014 BÀ111. THUẬT TOÁN ĐỆ QUY 1 Nội dung Thuật toán đệ quy và hàm đệ quy là gì Thuật toán đệ quy hoạt động như thế nào Một số thuật toán đệ quy đơn giản 2 1 04 10 2014 1. THUẬT TOÁN ĐỆ QUY LÀ GÌ 3 Khái niệm đệ quy Droste effect Sierpinksi triangle Đối tượng đệ quy là đối tượng mà một phần hoặc toàn bộ đối tượng được định nghĩa thông qua chính nó Quy nạp toán học Quá trình đệ quy là quá trình mà một phần hoặc toàn bộ quá trình tự lặp lại theo cùng một cách 4 2 04 10 2014 Đệ quy -Ví dụ Định nghĩa số tự nhiên 0 là số tự nhiên n là số tự nhiên nếu n-1 cũng là số tự nhiên Dãy số Dãy số là một số Dãy số là một số và sau đó là một dãy số Một số thuật ngữ PHP PHP Hypertext Preprocessor GNU GNU s Not Unix 5 Thuật toán đệ quy Thuật toán đệ quy là thuật toán mà trong các bước thực hiện tự thực hiện lại chính nó với đầu vào nhỏ hơn kích thước giá trị mức độ phức tạp. Tư tưởng của thuật toán đệ quy là đưa bài toán cần giải về bài toán đồng dạng nhưng ở mức độ thấp hơn Ví dụ Tính dãy số Fibonacci n Tại sao dùng đệ quy Một số thuật toán trong cách thức thực hiện mặc nhiên có tính đệ quy Một số thuật toán rất khó tìm ra lời giải có thể sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết. Ví dụ Bài toán tháp Hà Nội 6

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.