tailieunhanh - Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 - TS. Võ Văn Tuấn Dũng

Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 do TS. Võ Văn Tuấn Dũng biên soạn bao gồm 3 chương trình bày về những thông tin tổng quan của quy hoạch tuyến tính, một số bài toán quy hoạch tuyến tính và tính chất của các bài toán quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn hình. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan. | Tác giả TS. Võ Văn Tuân Dũng ỆgỆ GIÁO TRÌNH QUI HOẠCH TUYÊN TÍNH NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ Tác giả TS. Võ Văn Tuấn Dũng qÌỈÍhoạch TUYÊN TÍNH NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ Chương 1 - Mờ đàu 3 ET Chương 1 MỞ ĐẦU 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu . Vài nét khái quát Bài toán tói ưu là bài toán tìm giá trị cực tiểu hay cực đại của một hàm sổ phụ thuộc nhiều biến số trên tập hợp các biến số thỏa mãn những điều kiện nhất định. Các mô hình và phương pháp tối ưu có nhiều ứng dụng rộng rãi và đa dạng trong thực tiễn đặc biệt trong kinh tê và kỹ thuật. Trong các bài toán tối ưu thì quan trọng nhất và đáng chú ý trước nhất là các bài toán tối ưu tuyến tỉnh hay còn gọi là bài toán qui hoạch tuyến tinh tức là bài toán tìm cực tiểu cực đại một hàm tuyến tính với các biến sổ thoà mãn các phương trình và hoặc bất phương trình tuyến tính. Qui hoạch tuyến tính là bài toán tổi ưu đơn giản nhất được ứng dụng rộng rãi nhắt trong nhiều lĩnh vực khác nhau của kinh tế đời sống và quổc phòng. Đây cũng là lớp bài toán được nghiên cứu đầy đủ và hoàn chinh nhất cà về mặt lý thuyết tổng quát và về mặt tính toán. Hơn nữa qui hoạch tuyến tính còn được sừ dụng trong nhiều bài toán tổi ưu khác với tư cách như một bài toán con subroutine . . Bài toán tối ưu tổng quát Bài toán tối ưu tổng quát có dạng như sau Tim tập hợp các biến số X X1 X2 . Xn e Rn thoả mãn f x f xi x2 . xn - min hay max với các điều kiện gi xj x2 . xn 0 i 1 2 . m hj x x2 . xn - 0 j 1 2 . p X X1 x2 . xn X cz Rn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.