tailieunhanh - Bài tập nhóm: Xung đột văn hóa: Ngoại lai - bản địa

Có thể hiểu xung đột là thuật ngữ chỉ mối quan hệ giữa các yếu tố trong một hệ thống có sự mâu thuẫn, bất đồng dẫn đến sự không ổn định của hệ thống đó. | . ĐẠI HỌC QUỐC GIA THANH PHO HO CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA ĐỊA LÝ- LỚP DU LỊCH ej. to MÔN VĂN HÓA DU LỊCH Đề tài XUNG ĐỘT VĂN HÓA NGOẠI LAI - BẢN ĐỊA GVHD Phạm Thị Thúy Nguyệt Nhóm thực hiện G6 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 10 2011 Đề tài CÁC KIỂU XUNG ĐỘT VĂN HÓA XUNG ĐỘT GIỮA VĂN HÓA NGOẠI LAI VÀ VĂN HÓA BẢN ĐỊA 1. Khái niệm. Có thể hiểu xung đột là thuật ngữ chỉ mối quan hệ giữa các yếu tố trong một hệ thống có sự mâu thuẫn bất đồng dẫn đến sự không ổn định của hệ thống đó. Thuật ngữ này được sử dụng trong mọi lĩnh vực từ kinh tế chính trị cho đến văn hóa - xã hội. Xung đột văn hóa là những biểu biện của các nền văn hóa trái ngược nhau gặp nhau trong một hoàn cảnh một tình trạng ngẫu nhiên không được dàn xếp trước dẫn đến va chạm mâu thuẫn làm nảy sinh vấn đề loại trừ chối bỏ giữa giá trị văn hóa này với giá trị văn hóa kia. Nếu được dàn xếp một cách thỏa đáng xử lý giải quyết hợp lý sẽ có thể tránh được những va chạm thậm chí có thể dung hòa thích nghi được ở mức độ nào đó giữa các giá trị văn hóa. Có thể có kiểu xung đột văn hóa Đông - Tây xung đột giữa văn hóa công nghiệp và văn hóa nông nghiệp xung đột văn hóa ngoại lai -bản địa. Trong phạm vi bài tập nhỏ này chúng tôi xin trình bày về xung đột giữa văn hóa ngoại lai và văn hóa bản địa. Văn hóa ngoại lai là văn hóa được du nhập từ nước ngoài là sản phẩm sáng tạo của một dân tộc được lan truyền từ nước họ đến những nước khác ngoại lai từ nơi khác đến từ xa lạ đến . Ngược lại với văn hóa ngoại lai chính là văn hóa bản địa là những giá trị do chính dân tộc đó tạo ra gìn giữ trong quá trình hình thành và phát triển. Xung đột văn hóa ngoại lai - bản địa được hiểu là những trái ngược những khác biệt giữa các giá trị văn hóa ngoại lai và các giá trị văn hóa nguyên gốc của một dân tộc chúng gặp nhau trong một hoàn cảnh không được dàn xếp trước làm nảy sinh những va chạm những vấn đề loại trừ giá trị văn hóa này không chấp nhận được giá trị văn hóa kia. Ví dụ cụ thể ở nước ta Việt Nam .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.