tailieunhanh - Giáo trình Kinh tế lượng: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Minh Trí

Mời các bạn tham khảo những kiến thức về quy hoạch trực giao; cách áp dụng mô hình hồi quy vào phương pháp ngoại suy để dự báo thông qua Giáo trình Kinh tế lượng: Phần 2 do . Bùi Minh Trí biên soạn sau đây. | CHƯƠNG 5 QUY HOẠCH TRỰC GIAO Dựa trên phương pháp BPCT chỉ khác là chù động bố trí ma trận X do đỏ các kết quả của phương pháp BPCT đều áp dụng được cho Quy hoạch trực giao QHTG . Dựa vào các định nghĩa của phương pháp BPCT ta suy ra các tính chất của QHTG đồng thời sẽ thấy rõ ưu điểm của phương pháp này so với phương pháp BPCT. 1. QUY HOẠCH TRựC GIAO VÀ TÍNH CHẤT . Mỡ đầu Xét mô hình X Hình Làm n thí nghiệm dể đo Y ta được bảng như sau Bảng N Xi Xi . Y 1 X 1 X12 1. Xí yi 2 x2 Xn . Xỉ Y2 n x 2 x 2 Xnk y Giả thiết Y ớịXỵ . ỡkxk ệ ệ N Ỹ EY dữ 6ỵX . ejck 98 trong đó ỡj j ơ .k là các hệ sổ chưa biêt. Bằng phương pháp BPCT ta ước lượng được Ố XT XỴ-XTY trong đó Y Ti x ì 1 1 21 12 22 xik . X2A ồ _yn. 1 1 x 2 xnk _ Tính được các hệ số hồi quy thay vào phương trình ta được Y ỡữ ớịXị . ớkXk Phương trình chính là phương trình hồi quy thực nghiệm. Bây giờ ta xét vấn đề liệu có thề bố trí các thí nghiệm sao cho Sổ thí nghiệm ít. Tính toán gọn. Bảo đảm mức độ chính xác. . Định nghĩa QHTG QHTG là quy hoạch bổ trí các thi nghiệm sao cho ma trận 11 x12 . xịk 21 X22 . x2k nl Xn2 xnk _ CÓ tính chất X ximxij n - 1 Trong đó í chi số của thí nghiệm. m j chi số biển m. j - 0 Ị k. Khi m - 0 thì Xiũ - 1 với w 1 2 . n vậy nên từ ta suy ra Ềxy. 0 V 0 I 1 Ý nghĩa Tích vô hướng của hai vector cột bất kỳ bằng 0. Đó chính là tính chất trực giao. 99 Ý nghĩa Tồng các phần tử trong một cột bất kỳ trừ cột 0 đều bằng 0 . Tính chất của QHTG Tính chất T. Công thức tính ớyđơn giản Theo mệnh đề trong chưomg 3 thì Ô XT X ỵXTY - 14 - x2k xnk n C nj ximxjj 0 .2 0 0 Ký hiệu ýj XT x C 0 .2 XTX - c -0 0 Ị_ - 2 _Ị_ 0 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.