tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 9 - Bùi Trọng Tùng

Bài giảng Lập trình Java - Bài 9: Điều khiển luồng. Nội dung trình bày trong bài gồm: Tạo và điều khiển luồng trong Java, lập trình đa luồng trong Java, đa luồng trên giao diện chương trình, Deadlock và Livelock. . | 27 09 2014 BÀI 9. ĐIỀU KHIỂN LUỒNG 1 Nội dung Tạo và điều khiển luồng trong Java Lập trình đa luồng trong Java Đa luồng trên giao diện chương trình Deadlock và Livelock 2 1 27 09 2014 1. LUỒNG TRONG JAVA 3 Khái niệm cơ bản Tiến trình Luồng Trong Java Luồng là đơn vị nhỏ nhất của đoạn mã có thể thực thi được để thực hiện một công việc riêng biệt Java hỗ trợ đa luồng Có khả năng làm việc với nhiều luồng. Một ứng dụng có thể bao hàm nhiều luồng. Mỗi luồng được đăng ký một công việc riêng biệt mà chúng được thực thi đồng thời với các luồng khác. Đặc điểm đa luồng Đa luồng giữ thời gian nhàn rỗi của hệ thống thành nhỏ nhất. tận dụng tối đa CPU Trong đa nhiệm nhiều chương chương trình chạy đồng thời mỗi chương trình có ít nhất một luồng trong nó. 4 2 27 09 2014 Tạo và quản lý luồng Khi chương trình Java thực thi hàm main tức là luồng main được thực thi. luồng này được tạo ra một cách tự động. tại đây Các luồng con sẽ được tạo ra từ đó Nó là luồng cuối cùng kết thúc việc thực hiện. Khi luồng chính ngừng thực thi chương trình bị chấm dứt Luồng có thể được tạo ra bằng 2 cách Kế thừa từ lớp Thread Thực thi từ giao diện Runnable. 5 Lớp Thread public class Thread extends Runable public static final int MAX_PRIORITY 10 public static final int MIN_PRIORITY 1 public static final int NORM_PRIORITY 5 Nested class static class State Trạng thái của luồng Xử lý sự kiện luồng bị dừng do không bắt ngoại lệ static interface UncaughtExceptionHandler Constructor public Thread public Thread Runable target public Thread Runable target String threadName public methods. 6

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.