tailieunhanh - Tiểu luận: Vai trò của Triết học trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay

Tiểu luận: Vai trò của Triết học trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay trình bày về phân tích hiện trạng xã hội trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay và vai trò của Triết học trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Triết học và những ngành có liên quan. | Mặt khác, muốn thành công trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở kỷ nguyên toàn cầu hóa thì phải biết tiếp thu các giá trị mà nhân loại đã tích luỹ từ trước cũng như các giá trị mới của thời đại, nhưng không được làm mất đi bản sắc dân tộc, không làm tổn hại các giá trị truyền thống quý báu. Chính ở điểm này, việc dựa vào triết học và các khoa học xã hội và nhân văn là vô cùng cần thiết, vì rằng, những kết luận do các khoa học này rút ra không chỉ là sự đúc kết các giá trị lịch sử, mà còn là sự đối chiếu, sự phân tích - so sánh với hiện tại. Trong toàn cầu hóa những giá trị nhân loại, giá trị xã hội, giá trị dân chủ toàn cầu và đoàn kết toàn cầu, giá trị sinh thái và đạo đức toàn cầu đã được khẳng định và không hề loại trừ giá trị dân tộc, giá trị giai cấp và giá trị cá nhân. Bài học về việc giữ gìn sự bền vững của gia đình có giá trị lớn đối với sự ổn định và lành mạnh của cả gia đình lẫn xã hội cùng những tác hại của sự phá vỡ gia đình trong quá trình công nghiệp hóa đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nước là một dẫn chứng sinh động về việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống phục vụ cho sự phát triển đất nước trong điều kiện mới.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.