tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Ảnh hưởng của tán sắc và biến điệu tần số đối với xung secant hyperbolic trong thông tin quang sợi

Trong luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của hiện tượng tán sắc và chirp tần số với sự tiến triển của xung laser dạng secant hyperbolic, khảo sát tương tác của hai - ba soliton khi lan truyền trong sợi quang. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TR ƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN ĐẶNG THỊ HÀ Ả NH HƯỞNG C Ủ A TÁN SẮ C VÀ BI Ế N ĐI Ệ U T ẦN SỐ ĐỐ I V ỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG S ỢI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ HỘI- 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TR ƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN ĐẶNG THỊ HÀ Ả NH HƯỞNG C Ủ A TÁN SẮ C VÀ BI Ế N ĐI Ệ U T ẦN SỐ ĐỐ I V ỚI XUNG SECANT HYPERBOLIC TRONG THÔNG TIN QUANG S ỢI Chuyên ngành Quang học Mã số 60 440109 Cán bộ hướng dẫn khoa học PGS. TS. Trịnh Đình Chiến LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nộ i dung của bả n luậ n văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Trịnh Đình Chiến. Các số liệu kết quả trong bản luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa ai công bố trong bất cứ luận văn nào hoặc các công trình nào khác. Học viên Đặng Thị .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.