tailieunhanh - Tiểu luận chuyên đề Hóa học môi trường: Hiện trạng ô nhiễm môi trường và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường của lưu vực sông Cầu - Việt Nam

Tiểu luận chuyên đề Hóa học môi trường: Hiện trạng ô nhiễm môi trường và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường của lưu vực sông Cầu - Việt Nam được thực hiện nhằm tìm hiểu được mức độ ô nhiễm của sông Cầu, từ đó đưa ra những giải pháp để giảm thiểu mức độ ô nhiễm của sông Cầu nói riêng và các con sông nói chung. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA SAU ĐẠI Học BÀI TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG. ĐỀ TÀI HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM CỦA LƯU Vực SÔNG CẦU - VIỆT NAM NGƯỜI HƯỚNG DẪN . NGUYỄN KHẮC NGHĨA NGƯỜI THỰC HIỆN Học viên PHẠM MINH TRÍ - Ngành hoá học phân tích. Vinh tháng 02 năm 2008 Phần I. MỞ Đ ẦU. Hiện nay ô nhiễm đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước đang đạt ra cho chúng ta nhiều bài toán khó khăn. Trong phạm vi bài tiểu luận này tập trung phân tích về những đoạn sông đang hoặc có dấu hiệu bị ô nhiễm trong lưu vực sông Cầu dựa trên các số liệu quan trắc và báo cáo của các địa phương ngành liên quan. Cho đến nay do nhiều nguyên nhân các chương trình quan trắc chất lượng nước kể cả bùn đáy của các lưu vực sông chưa được thực hiện đầy đủ toàn diện. Do đó các nhận định về ô nhiễm nước chưa bao quát hết các thành phần môi trường. Đây là một bất cập của công tác quản lý giám sát chất lượng nước các lưu vực sông cần phải được khắc phục trong thời gian tới. Trong những năm gần đây các tỉnh trong lưu vực sông Cầu đều gia tăng các nguồn lực để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao dẫn đến việc sử dụng không hợp lý tài nguyên nước tạo nguy cơ suy thoái và ô nhiễm sông Cầu trên toàn tuyến ngày càng trầm trọng gây ra những thiệt hại nhiều mặt về lâu dài không thể lường hết được nếu không có những nỗ lực chung bảo vệ bền vững toàn lưu vực Tiêu chuẩn chất lượng nước là giới hạn được dùng để đánh giá tính chất vật lý -hoá học sinh học và các đặc điểm do cảm quan màu mùi phù hợp với từng mục đích sử dụng khác nhau. Sự đánh giá chất lượng của nguồn nước cần dựa vào mục đích và nhu cầu sử dụng nguồn nước đó. Bộ tiêu chuẩn chất lượng nước dùng để đánh giá cho các mục đích sử dụng khác nhau ví dụ sử dụng nước cho sinh hoạt nuôi trồng thủy sản. Trong báo cáo này tiêu chuẩn chất lượng nước mặt TCVN 5942-1995 được sử dụng để đánh giá chất lượng nước ở lưu vực sông. Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.