tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 6 - Bùi Trọng Tùng

Bài 6 bao gồm các kiến thức về xử lý ngoại lệ. Những nội dung chính trong bài gồm: Ngoại lệ là gì? Bắt và xử lý ngoại lệ, ủy nhiệm ngoại lệ, tự định nghĩa ngoại lệ. để biết thêm các nội dung chi tiết. | 12 09 2014 BÀI 6. XỬ LÝ NGOẠI LỆ 1 Xử lý ngoại lệ Ngoại lệ là gì Bắt và xử lý ngoại lệ Ủy nhiệm ngoại lệ Tự định nghĩa ngoại lệ 2 1 12 09 2014 1. NGOẠI LỆ LÀ GÌ Lớp trừu tượng Abstract class Giao diện Interface 3 Ngoại lệ là gì Là một sự kiện xảy ra trong quá trình thực thi chương trình phá vỡ luồng bình thường của chương trình. Không xử lý ngoại lệ Lỗi lan truyền trong chương trình Chương trình kết thúc bất thường Tài nguyên không được giải phóng Chương trình đưa ra kết quả không mong muốn bắt và xử lý ngoại lệ 4 2 12 09 2014 Ví dụ public static void main String args int x fx Scanner inputData new Scanner Enter x x fx 1 x f x fx Enter x 0 Exception in thread main by zero at ExceptionEx ava 15 5 Ví dụ public static void main String args int x fx Scanner inputData new Scanner Enter x x fx 1 x f x fx Enter x a Exception in thread main at Unknown Source at Unknown Source . 6

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    138    0    21-03-2023
2    121    0    21-03-2023
9    144    1    21-03-2023
7    153    2    21-03-2023
3    125    0    21-03-2023
4    114    0    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.