tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 - Bùi Trọng Tùng

Bài 5 trình bày kiến thức về trừu tượng và đa hình trong Java. Những nội dung chính trong chương này gồm: Lớp trừu tượng (abstract class), giao diện (interface), upcasting và downcasting, chồng phương thức và ghi đè phương thức, lập trình tổng quát. | 26 10 2014 BÀI 5. TRỪU TƯỢNG VÀ ĐA HÌNH 1 1. TRỪU TƯỢNG HÓA Lớp trừu tượng Abstract class Giao diện Interface 2 1 26 10 2014 Trừu tượng hóa Loại bỏ đi các thông tin cụ thể giữ lại các thông tin chung Mức độ trừu tượng hóa trên cây kế thừa Mức độ trừu tượng hóa tăng 3 Lớp trừu tượng Khi chưa thể định nghĩa rõ ràng nội dung của một phương thức cần xây dựng phương thức đó như là phương thức trừu tượng Lớp chứa phương thức trừu tượng bắt buộc phải khai báO như lớp trừu tượng package The Person class contains some information of someone public abstract class Person public abstract void displayPerson 4 2 26 10 2014 Các quy tắc khi sử dụng lớp trừu tượng Phương thức trừu tượng không được phép định nghĩa cụ thể tại lớp cha Lớp con kế thừa từ lớp trừu tượng phải định nghĩa nội dung của phương thức trừu tượng Chỉ định truy cập không được chặt hơn lớp cha Nhắc lại mức độ chặt của các chỉ định truy cập public protected không chỉ định private Không được tạo đối tượng từ lớp trừu tượng Nhưng lớp trừu tượng vẫn có phương thức khởi tạo 5 Ví dụ về lớp trừu tượng 6

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.