tailieunhanh - Btl: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý thiết bị cho trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Báo cáo bài tập lớn: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý thiết bị cho trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhằm mục tiêu phân tích, khảo sát và thiết kế hệ thống quản lý thiết bị cho trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -- -- BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Đề tài PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM Người hướng dẫn Thầy Trần Đình Vương Sinh viên thực hiện HOÀNG THỊ THƯ - 45473 NT NGUYỄN NGỌC CHINH - 45355 HOÀNG THỊ THẢO - 45401 Hải phòng tháng 12 năm 2014 TRANG BÌA LÓT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN --- ---- BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Mã đề tài 06 1. Tên đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị cho trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 2. Mục đích Khảo sát nghiệp vụ phân tích và thiết kế hệ thống. 3. Công việc cần thực hiện Khảo sát nghiệp vụ hệ thống hiện tại chỉ rõ mục đích yêu cầu đặt ra phân tích ưu nhược điểm của hệ thống. Xác định các chức năng của hệ thống xây dựng mô hình phân rã chức năng mô tả sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh mức đỉnh và các mức dưới đỉnh. Xác định các thực thể thuộc tính và các mối liên kết giữa chúng qua đó xây dựng mô hình thực thể - liên kết. Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ chọn hệ quản trị dữ liệu phù hợp và cài đặt cơ sở dữ liệu. Thiết kế giao diện người dùng Nộp báo cáo và bảo vệ bài tập lớn 4. Yêu cầu Kết quả làm bài tập lớn Báo cáo bài tập lớn Nộp 01 bản photo và 01 file PDF Hạn nộp báo cáo bài tập lớn 24 12 2014 5. Tài liệu tham khảo Jeffrey L. Whitten Lonnie D. Bentley System Analysis and Design Methods - 7th ed Mc Graw - Hill 2007. Nguyễn Văn Vỵ Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý NXB KHTN CN 2007. Hải Phòng ngày 17 tháng 12 năm 2014 NGƯỜI HƯỚNG DẪN TRẦN ĐÌNH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.