tailieunhanh - Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 - Bùi Trọng Tùng

Bài 4 trang bị cho người học những kiến thức về kế thừa và kết tập. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Cơ bản về kế thừa và kết tập trong OOP, kế thừa và kết tập trong Java, lớp lồng nhau. . | 26 10 2014 BÀI 4. KẾ THỪA VÀ KẾT TẬP Cơ bản về kế thừa và kết tập trong OOP Kế thừa và kết tập trong Java Lớp lồng nhau 1 Kế thừa và kết tập 1. Tái sử dụng mã nguồn 2. Kết tập Aggregation 3. Kế thừa Inheritance 2 1 26 10 2014 2 26 10 2014 Các cách thức tái sử dụng mã nguồn Sao chép lớp cũ thành 1 lớp khác Hạn chế Dư thừa khó quản lý khi có thay đổi Kết tập Lớp mới là tập hợp hoặc sử dụng các lớp đã có Chúng ta đã từng viết hàm main trong đó có khai báo các đối tượng của một lớp. Nhưng đó không phải là kết tập Kế thừa Lớp mới phát triển thêm các thuộc tính hoặc phương thức từ lớp đã có 5 2. KẾT TẬP AGGREGATION 6

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.