tailieunhanh - 90 câu hỏi trắc nghiệm về Dao động điện từ

Nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh lớp 12 nắm vững kiến thức ôn tập về Dao động điện từ để chuẩn bị cho các kỳ thi học kì, ĐH-CĐ sắp tới, mời các bạn tham khảo “90 Câu hỏi trắc nghiệm về Dao động điện từ”. Tài liệu cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn dễ dàng ôn tập hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt! | 90 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ II. MỨC ĐỘ HIỂU VÀ VẬN DỤNG PHÀN DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ GỒM 90 Câu từ 1 đến 90 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điện từ tự do trong mạeh dao động A. năng luợng trong mạeh dao động kín gồm năng luợng điện truờng tập trung ở tụ điện và năng luợng từ truờng tập trung ở euộn eảm. B. năng luợng từ truờng và năng luợng điện truờng eùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số ehung. C. tần số dao động riêng f của mạeh eũng ehính là tần số biến thiên tuần hoàn của năng luợng dao động trong mạeh. D. A và B đều đúng. ĐA C 2. Hãy chọn eâu đúng. Mạeh dao động điện từ là một mạeh kín gồm A. điện trở thuần R và tụ điện c. B. nguồn điện một ehiều và cuộn eảm L. C. tụ điện c và cuộn eảm L. D. nguồn điện một ehiều tụ điện c và cuộn eảm L. ĐA C 3. Một tụ điện eó điện dung 8nF đuợe nạp điện tới hiệu điện thế 6V rồi mắe với một euộn eảm eó L 2 mH . Cuờng độ dòng điện eựe đại qua cuộn eảm là A. 12 mA B. 1 2 A C. 0 12 A D. 1 2 mA ĐA A 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ truờng A. Trong điện từ truờng điện truờng và từ truờng không tồn tại riêng biệt độe lập với nhau. B. Điện truờng và từ truờng là hai mặt thể hiện kháe nhau eủa một loại truờng duy nhất gọi là điện từ truờng. c. Điện từ trường lan truyên đượe trong không gian với vận tôe hữu hạn. D. Cả ba phát biểu trên đêu đúng. ĐA D 5. Ket luận nào sau đây là đúng khi nói vê tương quan giữa veetơ eường độ điện trường E và veetơ eảm ứng từ B của sóng điện từ A. E và B bien thiên tuần hoàn theo thời gian với eùng tần sô B. E và B eó phương song song với nhau và vuông góc với phương truyên sóng C. Evà B eó eùng phương với phương truyên sóng. D. A B và c đêu đúng. ĐA A 6. Mạeh dao động LC gồm euộn dây eó L 50mH và tụ điện eó C 5mF. Neu mạeh eó điện trở thuần R 10-2 W thì để duy trì dao động trong mạeh luôn có giá trị eựe đại eủa hiệu điện the giữa hai bản tụ điện là Uo 12V ta phải eung eấp eho mạeh một eông suất là A. 7200 W B. 72mW C. 72nW D. 72mW ĐA D 7. Trong mạeh dao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.